Fokusområde: Inflytande, delaktighet och service

I fokusområdet "Inflytande, delaktighet och service" har kommunen målet att dels ge goda möjligheter till insyn och inflytande, dels att boende och verksamma i kommunen ska uppleva ett gott bemötande och hög tillgänglighet från kommunen. Läs mer om målen och vad som har gjorts för att nå dem här nedan.

Våra mål

  • Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och inflytande på kommunens verksamheter och beslut.

Medborgarnas möjlighet till delaktighet mäts med ett index baserat på 18 frågor om tillgänglighet för medborgarinformation. Detta kan till exempel handla om möjligheter att lämna medborgarförslag, öppna nämndmöten och tillgänglighet till förtroendevalda på webben samt forum för medborgardialog.

En av tre delar av Medborgarundersökningen berör medborgarnas upplevelse av inflytande och delaktighet. Detta presenteras genom ett så kallat Nöjd-inflytande-index. Lunds kommuns resultat för 2018 vittnar om att ett redan bra resultat från 2016 förbättrats ytterligare. Detta index byggs upp genom att undersöka medborgarnas uppfattning om vilket inflytande de har över kommunens beslut och verksamheter.

  • Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott bemötande och en hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter

Nöjd-inflytande-indexav bemötande och tillgänglighet samt helhetsintryck är delar av medborgarundersökningen som genomförs vartannat år. 2018 hade Lund höga värden och variationen mellan åren är historiskt väldigt liten.

Så här gör vi för att nå målen

Verksamhet
Medborgarcenter
Förbättrad tillgänglighet i verksamheterna
Ungdomspolitiska programmet
Digitalisering