Fokusområde: Ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål – ett resultatmål och ett skuldsättningsmål – inom ramen för god ekonomisk hållbarhet. Ett av målen har uppnåtts medan ett mål inte har uppnåtts.

Kommunen nådde skuldsättningsmålet

Skuldsättningsmål innebär att nettolåneskulden år 2018 ska uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Utfallet för 2018 var 39 procent och målet har därmed uppnåtts.

Resultatmålet innebär att kommunens finansiella resultat ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter, generella stats bidrag och utjämning under 2018. Utfallet för 2018 var 0,8 procent och målet har därmed inte uppnåtts.

Årsresultat

Lunds kommun redovisade 2018 ett resultat på 48 miljoner kronor, vilket jämfört med budget var en förbättring med 39 miljoner kronor.

Nämnderna bedöms för helheten ha en god följsamhet med en nettoavvikelse som var 6 miljoner kronor högre än budget. Övriga förändringar jämfört med budget avser främst högre skatteintäkter och generella statsbidrag samt ett högre finansnetto till följd av lägre ränteläge och lägre lånevolym.

Nettoinvesteringarna uppgick till 753 miljoner kronor vilket är 557 miljoner kronor lägre än vad som planerats i budget. Den främsta anledningen är att projekt har skjutits fram tidsmässigt, men är även följden av en mer omfattande prövning av investeringsobjekt innan beslut.

Ytterligare analys av Lunds kommuns resultat och ställning finns i avsnittet för ekonomi. En länk till det avsnittet hittar du längst ner på sidan.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se