Skatten i Lund

Boende i Lund betalar 21,24 kronor per intjänad hundralapp. Inklusive regionskatt betalar du 32,42 kronor.

Vart går skattepengarna?

Verksamhet

Fördelningen av utgifter för verksamheterna i Lunds kommun 2019
Diagram som visar kostnadsfördelningen i procent för verksamheter i kommunen.

 

Verksamhet

miljoner kronor andel i %
Politisk verksamhet 72 1 %
Infrastruktur, skydd med mera 341 5 %
Kultur och fritid 335 5 %
Pedagogisk verksamhet 3 160 48 %
Vård och omsorg samt särskilt inriktade insatser 2 665 41 %
Summa verksamhet 6 573 100 %

Kostnader

Fördelningen av kostnader i Lunds kommun 2019
Diagram som visar kostnadsfördelningen i Lunds kommun 2019.

 
  miljoner kronor andel i %
Löner och pensionskostnader 5 083 59 %
Köp av huvudverksamhet 1 350 16 %
Lämnade bidrag 298 3 %
Tjänster och avgifter 426 5 %
Lokaler, avskrivningar 1 033 12 %
Material, varor, inventarier 363 4 %
Finansiella kostnader 49 1 %
Summa kostnader 8 602 100 %

Intäkter

Fördelningen av intäkter i Lunds kommun 2019

Diagram som visar intäktsfördelningen i Lunds kommun under 2019.

 
  miljoner kronor andel i %
Skatteintäkter 5 917 69 %
Försäljning verksamhet och tjänster 681 8 %
Taxor/avgifter 451 5 %
Generella statsbidrag 654 8 %
Bidrag 512 6 %
Intäkter från hyror och arrende 260 3 %
Finansiella intäkter 127 1 %
Summa intäkter 8 602 100 %

Mer information om resultaten finns i vår årsredovisning

Kommunalskatten i Lund över tid

 
År Skatten i Lund
  Kommunen Regionen Totalt
2020 21,24 11,18 32,42
2019 21,24 11,18 32,42
2018 21,24 10,69 31,93
2017 21,24 10,69 31,93
2016 21,24 10,69 31,93
2015 21,24 10,69 31,93
2014 21,24 10,69 31,93
2013 20,84 10,39 31,23
2012 20,84 10,39 31,23
2011 20,84 10,39 31,23