Gröna obligationer

Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö- och klimatfrågor. Miljötänk genomsyrar hela kommunkoncernens verksamhet. Som ett led i detta arbete väljer Lunds kommun att emittera gröna obligationer för att finansiera projekt vars syfte är att främja omställningen till en koldioxidsnål och hållbar utveckling. Vilka projekt som kan ingå styrs av ramverket.

Vad är gröna obligationer?

Den första gröna obligationen utfärdades under år 2007 av Världsbanken tillsammans med SEB. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till särskilt miljöinriktade investeringsprojekt. Med ett ökat intresse från investerarna växer marknaden för gröna obligationer snabbt. Även om den ännu så länge utgör en relativt liten del av den totala obligationsmarknaden. När det gäller risk, avkastning, dokumentation och lagstiftning är villkoren de samma som för vanliga obligationer.

Ramverket

Lunds kommuns gröna obligation finansierar gröna projekt som uppfyller kraven i ramverket. Läs hela ramverket i dokumentet nederst på sidan.

Gröna projekt kan genomföras inom följande områden:

 • Förnybar energi
 • Energieffektivisering
 • Hållbara transporter
 • Utbyte av fossila råvaror
 • Energieffektiva lokaler och bostäder
 • Avfallshantering
 • Vatten- och avloppsvattenhantering
 • Klimatanpassningsåtgärder
 • Miljöåtgärder

Urvalet av projekt väljs i konsensus av Kommunkontorets ekonomiavdelning och miljöstrategiska enhet i samråd med de genomförande förvaltningarna och kommunägda bolagen.

Lunds kommuns arbete med gröna obligationer är granskat av det norska klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero. Lunds kommun erhöll den sammanlagda bedömningen "Dark Shade of Green" vilken är den högsta bedömningen som går att få. Hela deras "second opinion" kan du läsa i dokumentet nederst på sidan.

Lunds gröna obligationer

Lunds kommun har fram till 2018-12-31 gett ut två gröna obligationer på sammanlagt 1 350 miljoner kronor, en obligation år 2017 på 750 miljoner kronor och en obligation år 2018 på 600 miljoner kronor. Dessa obligationer finansierar en portfölj av gröna projekt som är utvalda enligt ramverket. Bland de projekt som de gröna obligationerna finansierar finns:

 • Infrastruktur spårvägen mellan Lund C och ESS
 • Energieffektiva fastigheter byggda av LKF
 • Solcellsanläggningar, t ex på kvarteret Rådhusrätten som är norra Europas största solcellsanläggning på bostadstak

Återrapportering

Gröna obligationer

I enlighet med ramverket rapporterar Lunds kommun årligen de miljöeffekter som de gröna projekten medför.Lunds kommuns effektrapportering genomförs i enlighet med de principer och metoder som presenteras i Position Paper on Green Bonds Impact Reporting som har publicerats av en grupp nordiska offentliga emittenter av gröna obligationer.

 

Effektrapporten per 2018-12-31

 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/gronaobligationer

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Annette Henriksson
Finansekonom
Telefon: 046-359 56 14
E-post:annette.henriksson3@lund.se

Matz Hagberg
Miljöstrateg
Telefon: 046-359 55 37
E-post:matz.hagberg@lund.se