Gröna obligationer

Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö- och klimatfrågor. Miljötänk genomsyrar hela kommunkoncernens verksamhet. Som ett led i detta arbete väljer Lunds kommun att ge ut gröna obligationer för att finansiera projekt vars syfte är att främja omställningen till en koldioxidsnål och hållbar utveckling.

Vad är gröna obligationer?

Den första gröna obligationen utfärdades 2007 av Världsbanken tillsammans med SEB. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till särskilt miljöinriktade investeringsprojekt. Med ett ökat intresse från investerarna växer marknaden för gröna obligationer snabbt, även om den ännu så länge utgör en relativt liten del av den totala obligationsmarknaden. När det gäller risk, avkastning, dokumentation och lagstiftning är villkoren desamma som för vanliga obligationer.

Ramverket styr vilka projekt som väljs ut

Lunds kommuns gröna obligation finansierar gröna projekt som uppfyller kraven i ramverket.

Gröna projekt kan genomföras inom följande områden:

 • Förnybar energi
 • Energieffektivisering
 • Hållbara transporter
 • Utbyte av fossila råvaror
 • Energieffektiva lokaler och bostäder
 • Avfallshantering
 • Vatten- och avloppsvattenhantering
 • Klimatanpassningsåtgärder
 • Miljöåtgärder

Urvalet av projekt görs i samförstånd av kommunkontorets ekonomiavdelning och miljöstrategiska enhet, i samråd med de genomförande förvaltningarna och kommunägda bolagen.

Lunds kommuns arbete med gröna obligationer är granskat av det norska klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero. Lunds kommun erhöll den sammanlagda bedömningen ”Dark Shade of Green”, vilken är den högsta bedömning som går att få.

Läs hela Ciceros utlåtande

Lunds gröna obligationer

Lunds kommun har fram till 2019-12-31 gett ut två gröna obligationer på sammanlagt 1 350 miljoner kronor: en obligation 2017 på 750 miljoner kronor, och en obligation 2018 på 600 miljoner kronor. Dessa obligationer finansierar en portfölj av gröna projekt som är utvalda enligt ramverket. Bland de projekt som de gröna obligationerna finansierar finns:

 • Infrastruktur, spårvägen mellan Lund C och ESS
 • Energieffektiva fastigheter byggda av LKF
 • Solcellsanläggningar, till exempel på kvarteret Rådhusrätten, som är norra Europas största solcellsanläggning på bostadstak

Återrapportering

Gröna obligationer effektrapportering 2019

I enlighet med ramverket rapporterar Lunds kommun årligen de miljöeffekter som de gröna projekten medför. Lunds kommuns effektrapportering genomförs i enlighet med de principer och metoder som presenteras i ”Position Paper on Green Bonds Impact Reporting”, som har publicerats av en grupp nordiska offentliga utgivare av gröna obligationer.

 

Effektrapporten per 2019-12-31

 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/gronaobligationer