Finansiering och rating

Det övergripande målet för finansverksamheten inom Lunds kommun är att säkerställa kommunens betalningskapacitet. Finansverksamheten ska ske med så god avkastning och så låg upplåningskostnad som möjligt med hänsyn till fastställda regler och riktlinjer. Med finansverksamhet avses upplåning, utlåning, borgen, likviditetshantering, placering av överskottslikviditet och finansiell riskhantering.

Med anledning av det stora investeringsbehovet i kommunen för tillfället har behovet av krediter ökat för kommunen. Krediter ska kunna anskaffas från såväl kredit- som kapitalmarknaden det vill säga banklån, certifikat och obligationer. Lunds kommun är även medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening vilket möjliggör för kommunkoncernen att låna via dem.

Upplåningsprogram

Lunds kommuns upplåning sker idag framförallt via certifikat och via obligationer. Våra upplåningsprogram är:

  • Commercial Paper Program (CP), ett korfristigt upplåningsprogram med löptider under ett år och med en ram om två miljarder kronor. Arrangör för upplåningsprogrammet är SEB och emissionsinstitut är förutom SEB även Swedbank, Nordea och Handelsbanken.
  • Medium Term Note-program (MTN), ett långfristigt upplåningsprogram med löptider över ett år och med en ram om åtta miljarder kronor. Arrangör för MTN-programmet är Nordea och emissionsinstitut är förutom Nordea även SEB, Swedbank, Handelsbanken, Danske Bank, DnB och Pareto Securities.

Kreditbetyg

Kreditbetyget (rating) är en bedömning av kommunkoncernens betalningsförmåga och finansiella risk, d v s kreditvärdighet. Med en hög kreditvärdighet kan kommunen låna billigare och hos flera investerare än utan. Kreditbetyget sänker därför räntekostnaden.

I september 2020 bekräftades kommunens rating av ratingföretaget Standard & Poor's till:

  • Långfristig upplåning: AAA
  • Kortfristig upplåning: A-1+, K-1

Lunds kommun har därmed fortsättningsvis det högsta kreditbetyget. Ratingutsikten bedöms även vara stabil.