Finansiering och rating

Det övergripande målet för finansverksamheten inom Lunds kommun är att säkerställa kommunens betalningskapacitet. Finansverksamheten ska ske med så god avkastning och så låg upplåningskostnad som möjligt med hänsyn till fastställda regler och riktlinjer.

Med finansverksamhet avses upplåning, utlåning, borgen, likviditetshantering, placering av överskottslikviditet och finansiell riskhantering.

Med anledning av det stora investeringsbehov som för tillfället finns i kommunen har behovet av krediter ökat. Krediter, det vill säga banklån, certifikat och obligationer, ska kunna anskaffas från såväl kredit- som kapitalmarknaden. Lunds kommun är även medlem i Kommuninvest ekonomiska förening, vilket möjliggör för kommunkoncernen att låna via dem.

Läs mer om Kommuninvest

Upplåningsprogram

Lunds kommuns upplåning sker i dag framförallt via certifikat och obligationer. Våra upplåningsprogram är:

 • Commercial Paper Program (CP), ett kortfristigt upplåningsprogram med löptider under ett år och med en ram om två miljarder kronor.
  Arrangör för upplåningsprogrammet är SEB.
  Emissionsinstitut är förutom SEB även Swedbank, Nordea och Handelsbanken.
 • Medium Term Note-programmet (MTN), ett långfristigt upplåningsprogram med löptider över ett år och med en ram om åtta miljarder kronor.
  Arrangör för MTN-programmet är Nordea.
  Emissionsinstitut är förutom Nordea även SEB, Swedbank, Handelsbanken, Danske Bank, DnB och Pareto Securities.

Kreditbetyg (rating)

Kreditbetyget, så kallad rating, är en bedömning av kommunkoncernens betalningsförmåga och finansiella risk. Med ett högt kreditbetyg kan kommunen låna billigare och hos flera investerare än utan. Ju högre kreditbetyg, desto lägre räntekostnad.

I september 2020 bekräftades kommunens rating av ratingföretaget S&P Global Ratings till:

 • Långfristig upplåning: AAA
 • Kortfristig upplåning: A-1+, K-1

Lunds kommun har därmed fortsättningsvis det högsta kreditbetyget enligt S&P Global Ratings. Ratingutsikten bedöms även vara stabil.