Utvecklingsmål och fokusområden

Sex fokusområden för hela kommunen

Vi i Lunds kommun ska arbeta efter sex gemensamma fokusområden som ska bidra till utvecklingen av kommunens verksamhet de närmaste åren. Detta bestämde kommunfullmäktige i juni 2015. Fokusområdena ska styra satsningar och prioriteringar, och de gäller alla förvaltningar.

De sex områdena är:

 • Lund, en attraktiv och kreativ plats
 • Inflytande, delaktighet och service
 • Ekonomisk hållbarhet
 • Ekologisk hållbarhet
 • Social hållbarhet
 • Långsiktig kompetensförsörjning

Sex gemensamma mål

Med gemensamma mål blir det lättare att arbeta med sikte på fokusområdena. Tydliga indikatorer stämmer av om vi nått våra mål.

Arbetet med att ta fram kommungemensamma utvecklingsmål pågick under hösten 2015. I november fattade kommunfullmäktige beslut om dem. Nämnderna har samtidigt arbetat med att ta fram egna utvecklingsmål och indikatorer för att följa upp respektive basuppdrag.

Målen är:

 • Lund ska vara en attraktiv plats att leva och bo på.
 • Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra företagsklimat.
 • Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter.
 • Invånarna i Lund ska ha goda möjligheter till insyn och inflytande på kommunens verksamheter och beslut.
 • Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska.
 • Lunds kommun ska ha en stark ekonomi.

Långsiktig kompetensförsörjning drivs som ett kommunövergripande projekt.

Faktaansvarig: Kommunikationschefen

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se