Budget och flerårsplan

I Lunds kommun gör vi planer för nästa år, men också för de tre kommande åren. Detta ska göras samtidigt.

Januari, februari Budgetarbetet inleds med att förvaltningarna presenterar sina nulägesanalyser. Hur ser det ut nu, vilka mål är uppfyllda med mera. Detta tillsammans med årsredovisningarna, omvärldsanalyser och ligger som grund för både förslag till EVP och partiernas budgetberedning.

Mars, april Budgetberedning pågår, och det innebär att partierna för diskussioner om vad fokus bör vara, samt hur pengarna ska fördelas för de kommande tre åren. Utifrån detta så tar ett förslag till verksamhetsplanen fram.

Maj Kommunstyrelsen fattar beslut om EVP för de tre kommande åren. 

Juni Kommunfullmäktige fattar beslut om samma EVP. 

Augusti, september, oktober, november Förvaltningarna arbetar nu med att ta fram sina verksamhetsplaner och budgetar anpassade till den övergripande verksamhetsplanen för hela kommunen.

December Nämnder och styrelser fattar beslut om verksamhetsplan och internbudget för det kommande året.

Uppföljning

  • Fyra månadsrapporter per år. Alla förvaltningar rapporterar ekonomiskt resultat i februari maj, oktober och november samt eventuella åtgärder för att bidra till en budget i balans.
  • Två delårsrapporter per år fastställs i respektive nämnd/styrelse den 30  april samt den 31 augusti och slutligen i kommunfullmäktige.
  • Vid årets slut följs budgeten upp i Lund kommuns årsredovisning. Den granskas av våra revisorer och behandlas i kommunfullmäktige i april.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/budget

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se