Budget och flerårsplan

I Lunds kommun gör vi planer för nästa år, men också för de tre kommande åren. Detta ska göras samtidigt.

Ledningsprocess från strategi till planering och uppföljning.

Bilden visar processen från strategi till planering och uppföljning. Hela processen beskrivs i texten nedan. 

Ekonomi- och verksamhetsplanen har många uppgifter. Den är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Genom att fastställa övergripande mål och ekonomiska förutsättningar anger kommunfullmäktige på vilket sätt kommunens medel ska nyttjas för att nå visionen.

I korthet ser processen ut på följande sätt:

Strategiprocess

 • September två år före budgetåret – uppstart strategiprocess
 • Januari – strategidag med redovisning av resultat från strategiprocessen

Planeringsprocess

 • Februari och mars – EVP-dialog med nämnder och styrelser
 • Maj – kommunstyrelsen fattar beslut om förslag till EVP
 • Juni – kommunfullmäktige fattar beslut om EVP
 • November – vid valår fastställer nyvald kommunfullmäktige EVP
 • December – nämnder och styrelser fattar beslut om verksamhetsplan och internbudget

Planeringsprocessen avslutas med att kommunfullmäktige fastställer en övergripande ekonomi- och verksamhetsplan med budget, så kallad EVP, för kommunen. Dokumentet innehåller en plan för mål och verksamhet samt ekonomiska ramar för nämnder och styrelser för en period av tre år. Det första året benämns budget medan de två följande åren kallas för plan.

Uppföljning

 • Fyra månadsrapporter per år. Alla förvaltningar rapporterar ekonomiskt resultat i februari maj, oktober och november samt eventuella åtgärder för att bidra till en budget i balans.
 • Två delårsrapporter per år fastställs i respektive nämnd/styrelse den 30  april samt den 31 augusti och slutligen i kommunfullmäktige.
 • Vid årets slut följs budgeten upp i Lund kommuns årsredovisning. Den granskas av våra revisorer och behandlas i kommunfullmäktige i april.
  Årsredovisning

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/budget