Budget och flerårsplan

I Lunds kommun gör vi planer för nästa år, men också för de tre kommande åren. Detta ska göras samtidigt. Vår ekonomi styrs genom budget och en resursfördelningsmodell, där vi formulerar kommunens finansiella mål. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom kommunen.

Ledningsprocessen

Ledningsprocessen handlar om hur vi fäster blicken långt framåt och vad i den bilden – tillsammans med bilden av hur det gått förra året – som ska påverka vårt fokus och fördelningen av våra ekonomiska resurser på sikt. Tidsplanen löper över tre år.

I ledningsprocessen är ekonomi- och verksamhetsplanen, förkortad EVP, ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Genom att fastställa övergripande mål och ekonomiska förutsättningar anger kommunfullmäktige på vilket sätt kommunens medel ska nyttjas för att nå visionen.

Ledningsprocess från strategi till planering och uppföljning.

Bilden visar ledningsprocessen från strategi till planering och uppföljning. Hela processen beskrivs i texten nedan. 

I korthet ser ledningsprocessen ut på följande sätt:

Strategiprocess

 • September två år före budgetåret – uppstart strategiprocess
 • Januari – strategidag med redovisning av resultat från strategiprocessen

Planeringsprocess

 • Februari och mars – EVP-dialog med nämnder och styrelser
 • Maj – kommunstyrelsen fattar beslut om förslag till EVP
 • Juni – kommunfullmäktige fattar beslut om EVP
 • November – vid valår fastställer nyvald kommunfullmäktige EVP
 • December – nämnder och styrelser fattar beslut om verksamhetsplan och internbudget

Planeringsprocessen avslutas med att kommunfullmäktige fastställer en övergripande ekonomi- och verksamhetsplan med budget för kommunen. Dokumentet innehåller en plan för mål och verksamhet samt ekonomiska ramar för nämnder och styrelser för en period av tre år. Det första året benämns budget, medan de två följande åren kallas för plan.

Uppföljningsprocess

 • Fyra månadsrapporter per år görs. Alla förvaltningar rapporterar ekonomiskt resultat i februari maj, oktober och november samt eventuella åtgärder för att bidra till en budget i balans.
 • Två delårsrapporter per år fastställs i respektive nämnd/styrelse den 30 april samt den 31 augusti, och slutligen i kommunfullmäktige.
 • Vid årets slut följs budgeten upp i Lund kommuns årsredovisning. Den granskas av våra revisorer och behandlas i kommunfullmäktige i april.

  Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/budget