Personalomsättningen för Lunds kommun minskade med en procentenhet jämfört med 2017, från 13 till 12 procent. Det är ett trendbrott efter en period sedan 2014 med stigande personalomsättning. Trenden är densamma i de största förvaltningarna redovisade i tabellen ovan. Uppgifterna över åren för barn- och skolförvaltningen ska dock tolkas med försiktighet eftersom det skedde en sammanslagning av Lunds två barn- och skolförvaltningar 1 januari 2018.

Gott om arbetstillfällen och liten konkurrens om jobben har lett till ökad rörlighet på arbetsmarknaden, vilket är omvärldsfaktorer som medfört stigande personalomsättning i Lunds kommun liksom i övriga kommuner i Skåne och riket.

Med anledning av att det råder tilltagande arbetsbrist inom flera av de kommunala yrkesgrupperna är det nödvändigt att personalomsättningen minskar. Läs mer ovan under Kompetensbehovet på kort och lång sikt.

Avgångar

En digital avgångsenkät har sedan februari 2018 skickats ut till alla medarbetare som sagt upp sig eller som ska gå i pension. Syftet är att systematiskt kartlägga varför medarbetare väljer att avsluta sin anställning i Lunds kommun. Vid årets slut hade drygt 380 svar inkommit, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 54 procent.

Kommunkontoret har sammanställt ett kommunövergripande resultat som visar att 55 procent går vidare till en annan arbetsgivare och 31 procent går i pension. De tre viktigaste skälen till att man går vidare till en annan arbetsgivare har man uppgett är högre lön, övriga orsaker och intressantare arbetsuppgifter. Ytterligare skäl som många angett är att det finns fler karriärvägar eller utvecklings möjligheter hos andra arbetsgivare samt att arbetsbelastningen i vissa verksamheter är för hög. Majoriteten upplever dock att arbetet känns meningsfullt, att man är insatt i arbetsplatsens mål och vet vad som förväntas av en i arbetet.

Det framkommer även ur resultatet att det finns viss
 korrelationen mellan hur man totalt sett trivs i Lunds kommun och hur man upplever sin närmaste chef. Enkäten ger i övrigt inget entydigt resultat som ger oss anledning till att sätta in specifika åtgärder för att främja att medarbetare stannar kvar, men det ger indikationer om att vi bör arbeta mer med interna karriär- och utvecklingsmöjligheter samt se över arbetsbelastningen inom vissa verksamheter.

Enkäten kommer även revideras för att exempelvis för- tydliga vad svarsalternativet övriga orsaker innefattar på frågan varför man väljer att gå vidare till en annan arbetsgivare. Övriga frågor kommer också att ses över för att säkerställa att vi kartlägger varför medarbetare avslutar sin anställning på bästa sätt.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se