Kompetensbehovet på kort och lång sikt

Förvaltningarnas kartläggningar visar att Lunds kommun står inför mycket stora rekryteringsbehov de närmaste åren. De största rekryteringsbehoven finns fortsatt numerärt sett inom de stora kommunala yrkesgrupperna med hög konkurrens om arbetskraften såsom grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger, undersköterskor och stödassistenter.

Det finns även ett flertal yrkesgrupper med relativt få anställda där det är svårt att rekrytera kompetenta medarbetare däribland anläggningsarbetare och olika slags ingenjörer.

Rekryteringsbehoven beror på att antalet tillsvidareanställda ökar på grund av en historiskt hög befolkningsökning. Därtill kommer pensionsavgångarna, men den avgörande faktorn är att alldeles för många medarbetare väljer att säga upp sin anställning. En fortsatt hög personalomsättning innebär stora utmaningar när konkurrensen om arbetskraften kommer att tillta och andelen personer i arbetsför ålder ökar i betydligt mindre utsträckning än andelen äldre och barn.

För att minska rekryteringsbehoven behöver Lunds kommun nå en mer balanserad personalomsättning genom att färre säger upp sig, minska sjukfrånvaron, se till att fler arbetar heltid och att fler väljer att skjuta upp pensionen något eller några år.

Dessutom behöver Lunds kommun minska den kontinuerliga ökningen av antalet anställda, eller mer exakt: antalet arbetade timmar, eftersom lönekostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna. Lönekostnaderna får öka även i framtiden, men inte lika snabbt som i dag. Effektivisering genom välfärdsteknik, digitalisering, förändrat arbetssätt och smartare organisering kan göra det möjligt för Lunds kommun att bedriva sin verksamhet med bibehållen kvalitet.

Lunds kommun arbetar aktivt med kompetensförsörjningsfrågorna. Likaså är frågan högt prioriterad på framförallt de största förvaltningarna vård- och omsorgsförvaltningen och barn- och skolförvaltningen.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se