Enligt kommunens handlingsplan för kompetensförsörjning 2018 ska heltid bli norm för samtliga yrkesgrupper i Lunds kommun.

Antalet deltidsanställda har minskat jämfört med 2017. Skillnaderna mellan åren 2015 och 2017 har varit mycket marginella. Vad gäller heltidsanställda har det skett en årlig ökning sedan 2015. Andelen deltidsanställda har minskat från 44 % 2015 till 35 % 2017, vilket är mycket positivt och i linje med kommunens ambition att göra heltid till norm. Deltidsanställning är vanligast förekommande inom traditionellt kvinnliga yrkesgrupper inom Kommunals avtalsområde däribland undersköterskor, barnskötare och lokalvårdare. Det är i huvudsak schematekniska frågor som gör heltidsfrågan till en stor utmaning.

Enligt kommunens handlingsplan för kompetensförsörjning 2018 ska heltid bli norm för samtliga yrkesgrupper i Lunds kommun. Arbetet inleddes 2017 med att arbetsgivaren och Kommunal arbetade fram en plan för hur fler medarbetare inom Kommunals avtalsområde ska gå från deltid till heltidsanställning.

I enlighet med planen har pilotprojekt startats upp i mindre skala under 2018 där medarbetarna gått från deltid till heltid inom förvaltningar med större yrkesgrupper inom Kommunals avtalsområde.

De mest omfattande pilotprojekten har genomförts vid enheterna Fästan och Linelyckan på vård- och omsorgsförvaltningen och har fallit väl ut. Inom barn och- skolförvaltningen har man i enlighet med planen spridit goda interna exempel på hur i första hand barnskötare kan ges möjlighet att arbeta heltid. Förvaltningen avser att intensifiera arbetet under 2019.

Pilotprojekten ska avslutas och utvärderas den 30 juni 2019. Därefter ska kommunen och Kommunal arbeta fram en detaljerad plan för införandet av heltid som norm. Alla medarbetare inom kommunals avtalsområde ska omfattas av heltid som norm senast vid halvårsskiftet 2021.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se