Parallellt med att Lunds kommun liksom andra arbetsgivare inom välfärdssektorn har stora rekryteringsbehov finns målgrupper med hög arbetslöshet.

Parallellt med att Lunds kommun liksom andra arbetsgivare inom välfärdssektorn har stora rekryteringsbehov finns målgrupper med hög arbetslöshet. Den stora målgruppen är nyanlända där många har kompetens inom de områden där kommunen har bristyrken men som har svårigheter
att komma in på arbetsmarknaden till exempel grundat på språkkrav och utbildningskrav för att kunna arbeta inom yrkesområdet. En annan målgrupp där fler står utanför arbetsmarknaden är personer med funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa. För att klara av rekryteringsbehoven
arbetar Lunds kommun med att bredda rekryteringen. 

Breddad rekrytering innebär att utforska och utvärdera möjligheterna att lösa delar av kompetensförsörjningsbehoven i välfärden genom att bättre ta tillvara kompetensen hos personer som idag finns utanför arbetsmarknaden (SKL). 

Lunds kommun har två pågående projekt med fokus på breddad rekrytering och inkludering. Projektet Intern koordinering av arbetsmarknadsinsatser har finansiering genom Finsam och är ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Lunds Fontänhus för att fler ska få anställning inom
målgrupper som har svårare att komma in på arbetsmarknaden och öka kunskapen om psykisk ohälsa, normkritik och kompetensbaserad rekrytering genom utbildningsinsatser.

Bred kompetens i Skåne är ett projekt med medel från Europeiska socialfonden där Lunds kommun är en av åtta skånska organisationer som samarbetar för att inom respektive organisation genomföra ett förändringsarbete inom breddad rekrytering och mångfald. Under hösten 2018 påbörjades en 4-dagars utbildning i Kompetensförsörjning, breddad rekrytering och mångfald som anordnas av Lunds
universitet på uppdrag av projektet och främst riktar sig till chefer och HR.

Inom Lunds kommun var 90 personer anställda i Extratjänst i slutet av 2018, motsvarande siffra 2017 var 62. Extratjänst är en arbetsmarknadsinsats med ersättning från Arbetsförmedlingen som till stor del används för att personer inom målgruppen nyanlända ska få en ingång till arbetsmarknaden. I samarbete med Lunds fontänhus har 16 personer inom målgruppen personer med psykisk ohälsa
fått anställning inom Lunds kommun.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se