Miljö

Vilka miljömål har Lunds kommun och hur såg kommunens miljöarbete ut 2018? Här kan du läsa mer om kommunens arbete med LundaEko II, gröna obligationer, hållbara transporter, minskade koldioxidutsläpp m.m.

Arbetet med kommunens miljöprogram LundaEko II 

LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014–2020, är kommunens miljöprogram och det övergripande styrdokumentet för politiker och tjänstemän i arbetet för en hållbar utveckling. Programmet bygger på de nationella miljömålen, och har brutits ner till åtta prioriterade områden:

  • Engagera flera
  • Hållbar konsumtion
  • Minskad kemikaliebelastning
  • Minskad klimatpåverkan
  • Klimatanpassning
  • Hållbar stadsutveckling
  • Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  • Friskt vatten och frisk luft

För att arbeta på ett strukturerat sätt inom kommunen, gentemot uppsatta mål och delmål i LundaEko II, har kommunens alla förvaltningar och bolag ett miljöledningssystem. Förutom miljöledningssystemet har kommunen flera planer och program som bidrar till att mål och delmål i LundaEko II uppnås, däribland en Energiplan, Avfallsplan, Grönprogram, Lunds strategi för ett Hållbart transportsystem (LundaMaTs III[UCW1] ), Lunds Vatten, och Kostpolicy.

Under 2018 antog kommunfullmäktige nya fokusområden och utvecklingsmål för kommunens verksamheter. Ett av de fyra fokusområdena är att Lund ska vara ”ett grönt föredöme” det vill säga en föregångskommun för hållbar utveckling.

Nedan redovisas en sammanfattning av arbetet med LundaEko II under 2018. Nedan redovisas en sammanfattning av resultatet för 2018. För fullständig redovisning av mål och resultat, se kommunens Miljöredovisning 2018.

Kommunen tog emot flera miljö- och hållbarhetspriser

Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö- och hållbarhetsfrågor, vilket tydligt speglas av de priser och utmärkelser som kommunen har tagit emot under året. Under 2018 utsågs kommunen för tredje året i rad till bästa kommunen i Sverige på hållbara transporter i SHIFTs kommunranking, nådde en andraplats på listan över årets cykelkommun. Lund fick även en delad andraplats i WWFs stadsutmaning One Planet City Challenge samt en delad förstaplats som Sveriges bästa ”svekologiska” kommun med 48 procent inköp av svenskproducerade ekologiska livsmedel. Totalt var andelen inköp av ekologiska livsmedel i kommunen 82 procent. I ”Lilla Ekomatliga” där landets bästa förskolor, skolor, centralkök och kök inom äldreomsorgen rankas fick två kök från Lund delad förstaplats, Reveljens förskola och Bys Ansvarsområde som redovisade 98 procent ekologiska inköp vardera.

Dessa priser ska alla som bor och verkar i kommunen vara stolta över och priserna kan användas som en inspirerande kraft till ytterligare förändring och utveckling.

Befolkningsökningen genererar nya satsningar

Trenden med växande städer pågår över hela världen, så också i Lund. Inte sedan början av 1970 talet har det byggts så mycket i Lund som nu. Totalt påbörjades 1 566 bostäder under 2018 varav 880 bostäder färdigställdes. En av de tydligaste satsningarna för att ta hand om en växande befolkning och arbeta med hållbara transporter i Lund är spårvägslinjen som började byggas under 2017. Enligt tidplanen ska infrastrukturen stå färdig under våren 2019, och Skånetrafiken räknar med trafikstart under 2020.

Det ökade byggandet är på många sätt positivt, samtidigt som det bidrar till många utmaningar och ibland målkonflikter. En växande befolkning och ett ökat exploateringstryck innebär bland annat att det blir fler som ska samsas om de gröna miljöerna och att ytan minskar för den biologiska mångfalden samtidigt som förtätningen kan leda till risk för ökat buller.

Vattnet en fortsatt aktuell fråga

Inte något ytvatten, det vill säga sjöar och vattendrag, i Lunds kommun når upp till god ekologisk eller kemisk status. Den enskilt största källan för näringsämnena kväve och fosfor i avrinningsområdet är jordbruket. Klimatförändringarna, med mer extremväder, till exempel torka, kan i framtiden leda till att dricksvattenresurserna kan behöva omfördelas inom Skåne eller nya täkter tas i bruk vilket kommer att kräva omfattande utredningar och stora investeringar.

Svårt att bedöma effekten av vidtagna åtgärder

För att nå delmålet i LundaEko II om att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ska förekomma i verksamheter som rör barn och unga krävs mycket stora insatser. Trots det arbete som pågår på kommunens skolor, förskolor, och i andra verksamheter som berör barn och unga är det mycket svårt att bedöma om vidtagna åtgärder har gett effekt. Uppföljning och miljöövervakning behöver förbättras och insatserna öka på alla samhällsnivåer för att uppnå kemikaliemålen.

Enligt uppföljningen av LundaEko kan det konstateras att trots ett mycket framgångsrikt arbete under året, så behöver takten och resurserna öka för att kunna nå de högt satta miljömålen.

Relaterad information

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se