Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Lund är en kommun full av möjligheter. Med god tillgång till kunskap och förkovring, ett innovationsklimat i världsklass, en arbetsmarknad som genom goda kommunikationer spänner över stora delar av Skåne och Köpenhamn, goda rekreationsmöjligheter och en utvecklad välfärd är vår kommun på många sätt ett föredöme. I tidskriften Fokus ranking över bästa bostadskommun placerar sig Lund på en hedrande tredjeplats. SCB:s medborgarundersökning visar att en stor andel av Lunds medborgare starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Samtidigt finns det stora utmaningar som behöver uppmärksammas och tas på allvar.

Förutsättningar att lyckas – för alla

Att skapa förutsättningar för människor att lyckas är politikens och det offentligas främsta uppgift. Goda uppväxtvillkor och en skola som uppmärksammar och tar tillvara på barns olikheter är grundläggande. Att Lunds kommuns skolresultat över tid tillhör de bästa i landet bland annat vad gäller meritvärde för årskurs 9 och andel elever som uppnått grundskolans kunskapskrav i alla ämnen är därför glädjande. Om hänsyn tas till kommunens förutsättningar finns det, i jämförelse med andra kommuner, dock mycket kvar att göra. Att en samlad barn- och skolnämnd tillträdde i januari 2018 skapar förutsättningar att förbättra likvärdigheten. Likaså är ett kunskapsfokus i skolan centralt för såväl barn och unga i behov av särskilt stöd som för de som har möjlighet att gå fram snabbare i undervisningen. Alla kommunala förskolor har nu dessutom ett förskolebibliotek, vilket ökar allas möjligheter att ta del av kultur-, fritids-, och bildningsverksamhet.

Att alla har rätt att funka olika var temat för 2018 års Musikhjälpen, som med stor framgång anordnades i Lund. Under året beslutades även att arbetet med ekonomiskt utsatta barn och ungas psykiska hälsa och levnadsvanor ska prioriteras. Det socialt förebyggande arbetet är avgörande såväl för individen som samhället för att undvika framtida utanförskap, det ska därför vidareutvecklas. I augusti fattade kommunfullmäktige det beslut att systematisera arbetet med mänskliga rättigheter i kommunen, vilket gör Lund till Sveriges första MR-stad. Utöver att implementera mänskliga rättighetsaspekter på interna beslut samverkar kommunen med medborgare, företag, föreningar och universitet för att utveckla åtgärder inom området.

Välfärdens förutsättning

Ett näringslivsklimat som lockar och behåller såväl stora som små företag, högteknologiska som jordbruksbaserade, i Lunds stadskärna eller i våra östra kommundelar, är det som skapar förutsättningar för en god välfärd. Att företagarna själva upplever att kommunens service till företagen och dess attityder till företagande har förbättrats är positivt, men företagsklimatet behöver stärkas ytterligare. Den brist på tillgång till kompetens som finns på grund av att näringslivets behov av arbetskraft helt enkelt är större än tillgången är allvarlig. Därför är det samarbete International Citizen Hub har med Lunds universitet, Max IV och ESS, som utvecklats till att bli ledande i mottagningen av internationella talanger till Lund och Skåne, ytterst viktig.

En kommun som präglas av utveckling

Lunds kommuns befolkning fortsätter att öka i hög takt. Samtidigt har det inte påbörjats byggande av så många bostäder i kommunen sedan början av 1970-talet som det gjordes under 2018. Det påbörjades 1 566 bostäder och  880 bostäder färdigställdes. I oktober antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan, som för närvarande är överklagad och behandlas i Malmös förvaltningsrätt under våren 2019. Den snabba utvecklingen och tillväxten är på många sätt positiv för Lund, men måste balanseras genom att den goda åkermarken skyddas från exploatering för att värna såväl miljön som den framtida livsmedelsförsörjningen.

Klimatsmarta Lund

Under året bildades Lunds klimatpolitiska råd med ledamöter från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för att stötta kommunens arbete med klimatmålen. Ett nytt fokusområde för kommunens arbete, att Lund ska vara ett grönt föredöme, antogs under året av kommunfullmäktige. Lund utmärkte sig samtidigt genom att återigen erhålla det nationella SHIFT-priset för hållbara transporter och utsågs till landets näst bästa cykelkommun. Kraftringens satsning på världens största lågtempererade fjärrvärmesystem på Brunnshög, där restvärme från bland annat Max IV tillvaratas för att försörja stora delar av områdets värmebehov, visar på framsynthet. Sedan april 2018 är Kraftringens fjärrvärmeproduktion dessutom fossilbränslefri. Klimatsmarthet ska prägla kommunens arbete även i framtiden

Det trygga Lund

I jämförelse med kommuner av samma storlek är Lund fortsatt en av Sveriges tryggaste kommuner. Den årliga trygghetsmätningen visade dock på ett något sämre resultat än tidigare. En ny samarbetsöverenskommelse med polisen och nya med borgarlöften har därför under året arbetats med. Fler åtgärder, som ordningsvakter och ökad kameraövervakning på extra brottsutsatta platser, beslutades om i kommunens budget för 2019, som antogs strax innan årsskiftet.

En samhällsservice med kvalitet  och effektivitet

Den kartläggning som gjorts av kommunens förvaltningar i enlighet med kommunens handlingsplan för kompetensförsörjning 2018 visar på ett stort rekryteringsbehov kommande år, inte minst inom områden där det råder stor kommunal konkurrens. Utöver det så viktiga arbetet med minskad sjukfrånvaro, ökad trivsel bland medarbetarna och en målsättning om heltidsanställningar måste ökat fokus läggas på effektiviseringar. Detta genom användande av välfärdsteknik, digitalisering, smartare organisering och inte minst på större involvering av civilsamhället och andra aktörer. Samarbete och samverkan med civilsamhället för att bibehålla och höja kvaliteten och öka medborgarnas inflytande, och dessutom hejda den kontinuerliga ökningen av antalet anställda, blir allt viktigare.

En hållbar ekonomi

De ekonomiska förutsättningarna för Lund, Sverige och övriga Europa ser mindre gynnsamma ut än på länge. Stora utmaningar väntar, även genom en föråldrad åldersstruktur som leder till en ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Att Lund 2018 inte lever upp till kraven på en god ekonomisk hushållning med våra gemensamma resurser genom att det ekonomiska överskottet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning endast uppgår till  0,8 procent jämfört med målet 2 procent och försämras med 116 miljoner kronor jämfört med 2017 är därför ytterst allvarligt. Att den budget som antogs av kommunfullmäktige i december 2018 dessutom resulterade i ett nära nollresultat som målsättning visar på behovet av en framtida större politisk insikt och enighet kring behovet av att säkra den kommunala ekonomins långsiktighet.

Lund har alla förutsättningar att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet, som vår vision säger.  Det kräver mycket av oss alla. Det är vi redo för.

 

Philip Sandberg (L)
Kommunstyrelsens ordförande

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se