Kommunens ekonomi 2018

Hur gick kommunens ekonomi 2018? Här kan du läsa mer om kommunens resultat och investeringar för året som gick.

Lunds kommun redovisade 2018 ett resultat på  48 miljoner kronor, vilket är en försämring med 116 miljoner kronor jämfört med 2017. Resultatet var 39 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet. Resultatet påverkades positivt av jämförelsestörande engångsposter och om dessa exkluderas redovisade kommunen ett resultat på 46 miljoner kronor.

  • Lunds kommuns samlade nettoinvesteringsvolym under 2018, uppgick till 753 miljoner kronor. Detta är en minskning med 65 miljoner kronor jämfört med 2017. Självfinansieringsgraden uppgick till 59 procent vilket var  4 procentenheter lägre jämfört med 2017.
  • Nettolåneskulden ökade med 203 miljoner kronor till 2 441 miljoner kronor under året. Detta är lägre än budgeterat och beror främst på att investeringsvolymen var lägre än planerat.
  • Soliditeten sjönk under året och har varit svagt fallande under de senaste fem åren.
  • Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål inom ramen för god ekonomisk hushållning. Ett av målen har uppnåtts under 2018.
  • Resultatmålet innebär att kommunens finansiella resultat ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter, generella stats bidrag och utjämning under 2018. Utfallet för 2018 var 0,8 procent och målet har därmed inte uppnåtts.
  • Skuldsättningsmål innebär att nettolåneskulden år 2018 ska uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Utfallet för 2018 var 39 procent och målet har därmed uppnåtts.

Framtida finansiella utmaningar

Stora utmaningar väntar kommunerna i framtiden. Det gäller inte bara ekonomins avmattning efter de senaste årens högkonjunktur utan även invånarnas åldersstruktur förändras, antal äldre och yngre personer ökar snabbare än antalet yrkesverksamma personer, vilket leder till ökade behov och krav på välfärdstjänster. Förändringen leder också till stora investeringsbehov. En utmaning blir hur mycket av investeringarna som ska finansieras via skatteintäkter respektive finansieras via lån. Detta kan i sin tur påverka utrymmet för att finansiera kommunens löpande drift.

Kommuner med låg skattesats har större möjlighet att finansiera genom skattehöjningar. För Lunds del, som har Skånes femte högsta skattesats, är möjligheterna att öka finansieringen genom skattehöjning mer begränsade.

För att kunna klara av att uppfylla kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning i framtiden krävs en aktiv styrning, både inom kompetensförsörjning och inom ekonomiområden framöver.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se