Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

God ekonomisk hushållning innebär att kommunen når både sina finansiella och verksamhetsmässiga mål, samt att verksamheten bedrivs på ett långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt sätt. Utgångspunkten är att varje generation ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar.

Utvärdering god ekonomisk hushållning

I kommunallagen anges att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Ändamålet
med god ekonomisk hushållning förklaras med att offentliga medel ska användas på ett effektivt och säkert sätt samt att varje generation ska bära kostnaderna för den kommunala service som konsumeras. God ekonomisk hushållning
omfattar både ekonomiska och verksamhetsmässiga mål. 

Lunds kommun ska arbeta efter fyra gemensamma fokusområden som ska bidra till utvecklingen av kommunens
verksamhet. Fokusområden ska styra satsningar och prioriteringar, och de gäller för samtliga nämnder och styrelser.
Följande fokusområden är beslutade:

  • Smartare Lund
  • Höjd kvalitet och gott bemötande
  • Ett starkare samhällsengagemang
  • Ett grönt föredöme

Mer om våra fokusområden

Inom varje fokusområde finns tre beslutade viljeinriktningar som ska visa kommunens riktning med fokusområdet. Till
viljeinriktningarna är det sedan knutet ett antal indikatorer. 

Inom samtliga kommunfullmäktiges fokusområden bedöms målen vara delvis uppfyllda.

Bedömning finansiella mål

Ett av två delmål uppnås. Det är resultatmålet som inte uppnås. Kommunfullmäktige har dock valt att åsidosätta
resultatmålet genom att budgetera ett nollresultat.

Sammantagen bedömning

Sammantaget bedöms att kommunen lever upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Vad gäller målen för verksamheterna har kommunfullmäktige 23 indikatorer för att mäta måluppfyllelsen, varav fem saknar utfall för 2019. Även om inte samtliga resterande 18 indikatorers målvärden kopplat till kommunfullmäktiges mål uppfylls beaktas även övrigt arbete som utförts och som bidrar till måluppfyllelsen. I bedömningen har det även vägts in att indikatorerna inte är tillräckligt representativa för att kunna redogöra för kommunens övergripande arbete kopplat till målen. Indikatorerna kommer därför att ses över under 2020.

Därtill har det vägts in att den absoluta majoriteten av nämndernas utvecklingsmål och indikatorer, som ska bidra
till måluppfyllelsen av fullmäktiges fokusområden med viljeinriktningar, uppnås antingen helt eller delvis. Kommunens
verksamheter har under året även genomfört ett stort antal aktiviteter och projekt som har bidragit till att det bedrivs
en samlad verksamhet inom kommunen med god kvalitet. Dessutom hanteras kommunfullmäktiges särskilda uppdrag
till nämnderna enligt plan.