God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att kommunen når både sina finansiella och verksamhetsmässiga mål, samt att verksamheten bedrivs på ett långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt sätt. Utgångspunkten är att varje generation ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar.

Lunds vision och förhållningssätt

Under 2018 har arbetet med implementering och införande av visionen och de tre förhållningssätten via chefer och arbetsledare i kommunens samtliga förvaltningar genomförts. Du hittar kommunens vision via länken nedan.

Läs kommunens nya vision och förhållningssätt

Utvärdering god ekonomisk hushållning

Kommunens utveckling styrs av visionen och sex fokusområden. Alla nämnder har formulerat mål som bidrar till ett eller flera fokusområden.

För fyra av kommunens fokusområden är mål och indikatorer beslutade av kommunfullmäktige. Följande fullmäktigemål bedöms vara uppnådda:

  • Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på.
  • Lunds kommun ska ha en stark ekonomi, ett av två delmål uppnås. Det är resultatmålet som inteuppnås.

Resterande mål bedöms vara delvis uppnådda:

  • Invånarna i Lunds kommun ska ha goda möjligheter till insyn och inflytande på kommunens verksamheter och beslut
  • Lunds kommuns klimat- och miljöpåverkan ska väsentligt minska
  • Företagen i Lunds kommun ska uppleva att det finns ett bra företagsklimat
  • Boende och verksamma i Lunds kommun ska uppleva att de får ett gott bemötande och hög tillgänglighet i kontakten med kommunens verksamheter

För fokusområdet social hållbarhet finns inga mål satta på kommunövergripande nivå. Dock har flera nämnder beslutat om utvecklingsmål inom fokusområdet. Två program inom social hållbarhet kommer att tas fram under våren 2019, ett för folkhälsa och ett för mänskliga rättigheter

För fokusområdet långsiktig kompetensförsörjning finns en strategi och en handlingsplan framtagen. Redovisning av handlingsplanen visar att kommunen arbetar i enlighet med fokusområdet.

Sammantaget görs bedömningen att kommunen inte lever upp till kravet på god ekonomisk hushållning då kommunen inte har en tillräckligt god måluppfyllelse av målen som kommunfullmäktige har beslutat. Däremot bedrivs en samlad verksamhet inom kommunen med god kvalitet och där kvaliteten har förbättrats de senaste åren.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se