Framtid och utveckling

Vilka framtida utmaningar står kommunen inför? Hur jobbar kommunen med sin arbetsgivarpolitik? Och hur ser framtidens infrastruktur ut i kommunen? Svaren hittar du här nedan.

Visionen är vår drivkraft

Lunds vision ”Lund skapar framtiden – genom kunskap, innovation och öppenhet” visar vägen för hur kommunen ska utvecklas.

Visionen ska vara till nytta för alla som bor och verkar i kommunen så att vi tillsammans kan skapa en hållbar utveckling, och i ännu högre grad sätta Lund på kartan som en kommun som skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet.

Visionen ska fungera som en språngbräda och drivkraft för allt utvecklings- och förändringsarbete. Förhållningssätten ska ge alla medarbetare och beslutsfattare en riktning och vägledning i allt agerande.

Under hösten 2017 och våren 2018 har kommunens ledningsgrupp och kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans arbetat fram nya fokusområden och mål. Tillsammans med representanter från förvaltningarna har sedan lämpliga indikatorer valts ut.

Fokusområde från och med 2019:

  • Smartare Lund
  • Ett starkt samhälls-engagemang
  • Höjd kvalitet och ett gott bemötande
  • Ett grönt föredöme

Färre ska försörja fler

Lund växer och den demografiska utvecklingen pekar på att gruppen 80-år och äldre kommer att öka med ca 70% under kommande tioårsperiod. Befolkning ökar mer i åldersgrupperna ”0–19 år” och ”65 år och äldre”, där efterfrågan på kommunal service är som störst, än i åldersgruppen ”20–64 år”, där det största skattunderlaget finns. Ett annat sätt att beskriva det på är att ”färre ska försörja fler”. Det ställer krav på Lunds  kommuns arbetsgivarpolitik och att vi effektivt kan attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Under 2018 har en ny arbetsgivarpolicy framarbetats. Utifrån policyn kommer ett arbetsgivarprogram att tas fram som pekar ut vilka viktiga målområden Lunds kommun ska fokusera på i sin arbetsgivarpolitik under kommande år.

Medarbetarnas hälsa

Sjukfrånvaron i Lunds kommun är en stor utmaning som kommer att vara i fokus kommande år. Att hitta strategier för att minska ohälsan i kommunen kommer att vara ett viktigt led i vår kompetensförsörjning. En kommunövergripande hälsoplan och hälsoekonomisk analys kommer att tas fram under 2019 som syftar till att ge en samlad bild över vilka insatser och aktiviteter vi behöver kraftsamla kring för att stärka hälsoarbetet. En tydligare målstyrning av företagshälsovården har också beslutats, och kommer att verkställas under 2019, vilket kommer att skapa förutsättningar för att bättre nyttja de kommungemensamma resurserna kring hälsoarbetet. Målet är att ökad samordning och större fokus på det hälsofrämjande arbetet, bidrar till att sjukfrånvaron på sikt minskar.

Ekonomiska förutsättningar

Enligt SKL:s ekonomirapport december 2018 passerar svensk ekonomi nu toppen av högkonjunkturen och utmaningarna för välfärdssektorn är stora. Under 2019 dämpas skatteunderlagets tillväxt i takt med att konjunkturen planar ut. Samtidigt ökar antalet yngre och äldre i betydligt snabbare takt än den arbetsföra delen av befolkningen.  Det gör att efterfrågan på välfärdstjänster ökar, men förvärrar också bristen på arbetskraft. De kommande åren förväntas demografins utveckling framför allt göra att behoven av grundskola och äldreomsorg ökar. Kostnaderna för välfärden kommer att öka i betydligt snabbare takt än kommunsektorns intäkter framöver. För att klara välfärden behövs olika åtgärder, som ökade resurser och nya arbetssätt, som motsvarar 43 miljarder kronor fram till år 2022 (SKL).

För att hantera kostnadsgapet krävs en rad åtgärder. Att använda teknikens möjligheter är en av flera metoder. Inom till exempel hemtjänsten finns befintlig teknik som skulle kunna nyttjas mer för att bibehålla en god omsorg och hålla god kvalitet, även när det blir svårt att rekrytera, samtidigt som det kan frigöra resurser.

Framtidens infrastruktur

Ett antal stora projekt kommer att kräva mycket tid och energi av kommunen under 2019 och framåt. Det gäller primärt utvecklingen av Lund C samt höghastighetståget mellan Lund och Hässleholm. Arbetet med Lund C har pågått länge, men går in i ökad intensitet under de kommande åren. Trafikverket har definierat höghastighetsprojektet mellan Lund C och Hässleholm som högsta projektkategori i budget och komplexitetsgrad.

 

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se