Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag

Årsredovisningen redogör för kommunens och bolagens verksamheter. Den innehåller information om det ekonomiska resultatet, finansiering av verksamheten, ekonomisk ställning vid årets slut samt uppföljning och utvärdering av kommunens fokusområden och mål.

Vart gick skattepengarna?

Verksamhet

Fördelningen av utgifter för verksamheterna i Lunds kommun 2018
Diagram verksamhet ÅR Lunds kommun 2018

 

Verksamhet

miljoner kronor andel i %
Politisk verksamhet 66 1 %
Infrastruktur, skydd mm 344 6 %
Kultur och fritid 317 5%
Pedagogisk verksamhet 3 037 48 %
Vård och omsorg samt särskilt inriktade insatser 2 505 40 %
Summa egentlig verksamhet 6 269 100 %

Kostnader

Fördelningen av kostnader för 2018
Diagram över kostnader för Lunds kommun 2018

 
  miljoner kronor andel i %
Löner och pensionskostnader 4 946 60 %
Köp av huvudverksamhet 1 267 45 %
Lämnade bidrag 283 3 %
Tjänster och avgifter 403 5 %
Lokaler, avskrivningar 935 11 %
Material, varor, inventarier 368 5 %
Finansiella kostnader 39 1 %
Summa kostnader 8 241 100 %

Intäkter

Diagram intäkter Lunds kommun för 2018

 
  miljoner kronor andel i %
Skatteintäkter 5 720 69 %
Försäljning verksamhet och tjänster 652 8 %
Taxor/avgifter 439 5 %
Generella statsbidrag 536 6 %
Bidrag 563 7 %
Intäkter från hyror och arrende 253 3 %
Försäljning anläggnings och omsättningstillgång 4 0 %
Finansiella intäkter 122 2 %
Summa intäkter 8 288 100 %

Fem år i sammandrag

 

Resultat

2014

2015

2016

2017

2018

Årets resultat koncernen, mnkr 204 318 363 379 368
Årets resultat kommunen, mnkr 14 145 103 164 48
Årets resultat exkl jämförelsestörande poster, mnkr -14 79 107 147 37
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 0,3 % 2,7 % 1,8 % 2,7 % 0,8 %
Resultatavvikelse mot budget, mnkr -88 41 76 96 39
Resultatavvikelse mot budget, nämnder, mnkr 2 45 5 40 -6
Verksamhetens nettokostnader, mnkr 5 231 5 350 5 696 5 924 6 290
Personalkostnader, mnkr 3 833 4 060 4 372 4 662 4 946
Köp av huvudverksamhet, mnkr 968 1 056 1 205 1 233 1 267
           

Personal

2014

2015

2016

2017

2018

Tillsvidareanställda, antal 7 643 7 836 8 176 8 290 8 715
Visstidsanställda, antal 1 448 1 481 1 450 1 699 1 641
Antal anställda 9 018 9 242 9 556 9 915 10 268
           

Årsredovisningar

I mappträdet här nedan hittar du den aktuella årsredovisningen och årsredovisningar från tidigare år.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/arsredovisning

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se