Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag

Årsredovisningen redogör för kommunens och bolagens verksamheter. Den innehåller information om det ekonomiska resultatet, finansiering av verksamheten, ekonomisk ställning vid årets slut samt uppföljning och utvärdering av kommunens fokusområden och mål.

Vart gick skattepengarna?

Verksamhet 

Fördelningen av utgifter för verksamheterna i Lunds kommun 2018

 

Verksamhet

miljoner kronor andel i %
Politisk verksamhet  66 1 %
Infrastruktur, skydd mm 344 6 %
Kultur och fritid 317 5%
Pedagogisk verksamhet 3 037 48 %
Vård och omsorg samt särskilt inriktade insatser  2 505 40 %
Summa egentlig verksamhet 6 269 100 %

 

Kostnader 

Fördelningen av kostnader för 2018

 
  miljoner kronor andel i %
Löner och pensionskostnader 4 946 60 %
Köp av huvudverksamhet 1 267 45 %
Lämnade bidrag 283 3 %
Tjänster och avgifter 403 5 %
Lokaler, avskrivningar 935 11 %
Material, varor, inventarier 368 5 %
Finansiella kostnader 39 1 %
Summa kostnader 8 241 100 %

 

Intäkter 

 
  miljoner kronor andel i %
Skatteintäkter  5 720 69 %
 Försäljning verksamhet och tjänster 652  8 % 
 Taxor/avgifter  439 5 % 
 Generella statsbidrag  536  6 %
 Bidrag  563  7 %
 Intäkter från hyror och arrende  253  3 %
 Försäljning anläggnings och omsättningstillgång  4 0 % 
 Finansiella intäkter 122 2 % 
 Summa intäkter 8 288  100 % 

 

Fem år i sammandrag

 
Resultat  2014 2015  2016  2017  2018 
 Årets resultat koncernen, mnkr 204   318 363  379  368 
 Årets resultat kommunen, mnkr 14  145  103  164  48 
 Årets resultat exkl jämförelsestörande poster, mnkr  -14  79  107  147  37 
 Årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 0,3 %  2,7 %  1,8 %  2,7 %  0,8 % 
 Resultatavvikelse mot budget, mnkr -88  41 76  96  39 
 Resultatavvikelse mot budget, nämnder, mnkr 45  40  -6 
 Verksamhetens nettokostnader, mnkr 5 231  5 350  5 696  5 924  6 290 
 Personalkostnader, mnkr  3 833  4 060 4 372  4 662  4 946 
 Köp av huvudverksamhet, mnkr  968 1 056  1 205  1 233  1 267 
           
 Personal  2014 2015  2016  2017   2018
Tillsvidareanställda, antal  7 643  7 836  8 176  8 290  8 715 
 Visstidsanställda, antal  1 448 1 481  1 450  1 699  1 641 
 Antal anställda  9 018 9 242  9 556  9 915  10 268 
           

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/arsredovisning

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se