Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag

Årsredovisningen redogör för kommunens och bolagens verksamheter. Den innehåller information om det ekonomiska resultatet, finansiering av verksamheten, ekonomisk ställning vid årets slut samt uppföljning och utvärdering av kommunens fokusområden och mål.

Kommunens ekonomi 2019

Lunds kommun redovisade under året ett resultat på minus 21 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet var 0 kronor. 

  • Kommunens samlade nettoinvesteringsvolym uppgick till 735 miljoner kronor. Självfinansieringsgraden av investeringar uppgick till 94 procent.
  • Nettolåneskulden ökade med 263 miljoner kronor till 2 744 miljoner kronor under året. Detta är lägre än budgeterat och beror främst på att investeringsvolymen var lägre än planerat.
  • Soliditeten sjönk under året och har varit svagt fallande under de senaste fem åren.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Händelser under året

Uppföljning kommunal verksamhet

Vart gick skattepengarna?

Verksamhet

Fördelningen av utgifter för verksamheterna i Lunds kommun 2019
Diagram som visar kostnadsfördelningen i procent för verksamheter i kommunen.

 

Verksamhet

miljoner kronor andel i %
Politisk verksamhet 72 1 %
Infrastruktur, skydd med mera 341 5 %
Kultur och fritid 335 5 %
Pedagogisk verksamhet 3 160 48 %
Vård och omsorg samt särskilt inriktade insatser 2 665 41 %
Summa verksamhet 6 573 100 %

Kostnader

Fördelningen av kostnader i Lunds kommun 2019
Diagram som visar kostnadsfördelningen i Lunds kommun 2019.

 
  miljoner kronor andel i %
Löner och pensionskostnader 5 083 59 %
Köp av huvudverksamhet 1 350 16 %
Lämnade bidrag 298 3 %
Tjänster och avgifter 426 5 %
Lokaler, avskrivningar 1 033 12 %
Material, varor, inventarier 363 4 %
Finansiella kostnader 49 1 %
Summa kostnader 8 602 100 %

Intäkter

Fördelningen av intäkter i Lunds kommun 2019

Diagram som visar intäktsfördelningen i Lunds kommun under 2019.

 
  miljoner kronor andel i %
Skatteintäkter 5 917 69 %
Försäljning verksamhet och tjänster 681 8 %
Taxor/avgifter 451 5 %
Generella statsbidrag 654 8 %
Bidrag 512 6 %
Intäkter från hyror och arrende 260 3 %
Finansiella intäkter 127 1 %
Summa intäkter 8 602 100 %

Fem år i sammandrag

 

Resultat

2015

2016

2017

2018

2019

Årets resultat koncernen, mnkr 318 363 379 368 290
Årets resultat kommunen, mnkr 145 103 164 48 -21
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2,7 % 1,8 % 2,7 % 0,8 % -0,3
Resultatavvikelse mot budget, mnkr 41 76 96 33 -21
Resultatavvikelse mot budget, nämnder, mnkr 45 5 40 -6 -45
Verksamhetens nettokostnader, mnkr 5 350 5 696 5 924 6 290 6 710
Personalkostnader, mnkr 4 060 4 372 4 662 4 946 5 083
Köp av huvudverksamhet, mnkr 1 056 1 205 1 233 1 267 1 350
           

Personal

2015

2016

2017

2018

2019

Antal anställda 9 242 9 548 9 900 10 251 10 110
           

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/arsredovisning