Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-23

Protokollet från vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-03-23 är nu justerat.

Styrelse eller nämnd

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-03-23

Paragrafer i protokollet som har justerats

§ 9–17

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Period när anslaget finns publicerat

2021-04-01 till 2021-04-23

Förvaringsplats för anslag/bevis

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A Lund

Kontakta nämnden

vardochomsorg@lund.se