Kungörelse: Detaljplan för Gåsen 11 med flera i Veberöd – Samråd

Detaljplan för Gåsen 11 m fl i Veberöd – Samråd

Styrelse eller nämnd
Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum
2020-10-30

Datum när kungörelsen är annonserad
2020-10-30 till 2020-12-23

Förvaringsplats för kungörelsen
Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotoget 1, Lund

Ansvarig för kungörelsen
Kent Ratcovich

Kungörelse

PLANSAMRÅD

Detaljplan för Gåsen 11 m fl i Veberöd, Lunds kommun (Ängavägen–Stjärngatan–Sjöbovägen) hålls tillgänglig för samråd på Kristallen, Brotorget 1, Lund från och med den 30 oktober till och med den 22 december 2020.

Detaljplanen finns dessutom tillgänglig på stadsbiblioteket i Lundasamlingen, Sankt Petri Kyrkogata 6, Lund, på Veberöds bibliotek, Dalbyvägen 1 i Veberöd samt på
www.lund.se/planerpagang.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga bostäder på fastigheterna Gåsen 4 och 11 i två, tre och fyra våningar samt en mindre byggnad i en våning avsedd för gemensamhetslokal och gästlägenhet. Syftet är även att bevara befintlig byggnad på fastigheten Gåsen 7 mot Sjöbovägen då den är angiven som kulturhistorisk värdefull byggnad i Lunds kommuns kulturhistoriska bevaringsprogram.

Förslaget berör samfällt område och hålls tillgängligt enligt ovan för delägarna i samfälligheten:
Veberöd S:1 (vägarna) – marksamfällighet.

Synpunkter lämnar du via lund.se/planerpagang, till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund senast den 22 december 2020.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hanteras och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Lund den 30 oktober 2020
STADSBYGGNADSKONTORET

E-post

Madeleine Rosqvist