Kungörelse: Ansökan om bygglov för Lövsångaren 5, Helgonagården 6:16 och Guldgubben 7

Ansökan om bygglov för Lövsångaren 5, Helgonagården 6:16 och Guldgubben 7

Organ
Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum
2020-09-15

Datum då kungörelsen sätts upp (annonseras)
2020-09-15

Datum då kungörelsen tas ned
2020-09-30

Förvaringsplats för kungörelsen
Stadsbyggnadkontoret

Ansvarig för kungörelsen
Lena Ahlfors och Niklas Jersblad

Fastighetsbeteckning:
Ansökan om bygglov för Lövsångaren 5, Helgonagården
6:16 och Guldgubben 7

Kungörelse:

Ansökan om bygglov för åtgärd inom detaljplan 369, som fastställdes 1975-06-24, har inlämnats till byggnadsnämnden för fastigheten:

Lövsångaren 5, Lunds kommun

Ansökan rör ett nytt cykelförråd som ska uppföras sammanbyggt med befintligt miljöhus på mark som inte får bebyggas.


Ansökan om bygglov för åtgärd inom detaljplan 1281K-573-B1297, som vann laga kraft 1993-02-25, har inlämnats till byggnadsnämnden för fastigheten:

Helgonagården 6:16, Lunds kommun

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av utbildningslokal där en mindre del av byggnaden placeras på prickmarkerad mark som enligt detaljplanen inte får
bebyggas.


Ansökan om bygglov för åtgärd inom detaljplan L 863, som vann laga kraft 2010-08-16, har inlämnats till byggnadsnämnden för fastigheten:

Guldgubben 7, Lunds kommun

Ansökan om bygglov för nybyggnad av mur. Mur uppförs delvis på mark som inte får bebyggas.

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster, boende och andra som har ett väsentligt intresse av sökt åtgärd bereds härmed tillfälle att yttra sig över ansökan.
Handlingarna finns tillgängliga på
Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund, måndag – fredag kl 10-12.

Eventuella erinringar mot förslaget ska inlämnas skriftligt till
Byggnadsnämnden, Box 41, 221 00 LUND eller
byggnadsnamnden@lund.se, senast den 29 september 2020.
Namn och postadress skall tydligt framgå.

BYGGNADSNÄMNDEN
Jill Jensen