Kungörelse: Planprogram för Genarps centrum - Programsamråd

Planprogram för Genarps centrum - Programsamråd

Organ
Byggnadsnämndens arbetsutskott

Kungörelsedatum
2020-09-14

Datum då kungörelsen sätts upp (annonseras)
2020-09-14

Datum då kungörelsen tas ned
2020-11-19

Förvaringsplats för kungörelsen
Stadsbyggnadkontoret, Kristallen, Brotorget 1

Ansvarig för kungörelsen
Kent Ratcovic

Kungörelse

PROGRAMSAMRÅD

Planprogram för Genarps centrum, Lunds kommun hålls tillgängligt för samråd i  kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, Lund, från och med den 14 september till och med den 18 november 2020.

Förslaget finns dessutom tillgänglig på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen, Sankt Petri Kyrkogata 6, Lund och på Genarps bibliotek, Tagholmsvägen 17 i Genarp samt på lund.se/planeringgenarp

Syftet med planprogrammet är att ange förutsättningar för förtätning och förädling för ett centrum i Genarp med fler bostäder och verksamheter i en skala passande orten där bykänslan ska bevaras. Genom planprogrammet konkretiseras Lunds kommuns ambitioner med utvecklingen av ortens centrum. Planprogrammet tar upp
och vidareutvecklar tankar som kom fram i arbetet med Fokus Genarp. Planprogrammet utreder olika möjligheter för Genarps centrums fysiska planering och presenterar en struktur för kommande bebyggelse i de centrala delarna av orten.

Synpunkter lämnar du via lund.se/planeringgenarp, till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller
Stadsbyggnadskontoret i Lund, Box 41, 221 00 LUND
senast den 18 november 2020.

Behandling av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar hanteras och behandlas
enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Lund den 14 september 2020
STADSBYGGNADSKONTORET

Madeleine Rosqvist