Kungörelse: Detaljplan för kvarteret Galten i Lund- Samråd

Detaljplan för kvarteret Galten i Lund- Samråd 2020-08-19

Organ
Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum
2020-08-19

Datum då kungörelsen sätts upp (annonseras)
2020-08-19

Datum då kungörelsen tas ned
2020-10-27

Förvaringsplats för kungörelsen 
Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotoget 1, Lund

Ansvarig för kungörelsen
Åsa Nyberg

Sekreterare
Madeleine Rosqvist

KUNGÖRELSE PLANSAMRÅD

Detaljplan för kvarteret Galten i Lund, Lunds kommun (söder om Mårtenstorget) hålls tillgänglig för samråd i kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, Lund, från och med den 19 augusti till och med den 26 oktober 2020.

Förslaget finns dessutom tillgängligt på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen, Sankt Petri Kyrkogata 6, Lund samt på lund.se/kvarteretgalten

Syftet är att möjliggöra bebyggelse med högt markutnyttjande för handel, service, kultur, skola och boende, allmän parkering i garage, en attraktiv mötesplats på allmän plats, hållplatser för regionbuss, tillräckliga friytor för Vårfruskolan samt att skydda och utveckla den kulturhistoriskt intressanta bebyggelse som avses bevaras.

Ny bebyggelse i kvartersgräns ger förutsättningar att läka platsen från tidigare rivningar. Tillkommande byggnader ska accentuera det nya Galten; ett kvarter med varierat innehåll som kan bidra till vitalisering av Mårtenstorget.

Förslaget berör samfällda områden och hålls tillgängligt enligt ovan för delägarna i samfälligheterna:
Galten GA:1 – anläggningssamfällighet (dag- och
spillvattenledningar med mera)
Galten GA:2 – anläggningssamfällighet
(fjärrvärmeanläggning med mera)
Galten GA:3 – anläggningssamfällighet (gårdsutrymme,
parkeringar, belysning med mera)

Synpunkter lämnar du via lund.se/kvarteretgalten, till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller 
Stadsbyggnadskontoret i Lund, Box 41, 221 00 LUND, senast den 26 oktober 2020.

Behandling av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar hanteras och behandlas
enligt dataskyddsförordningen (GDPR).