Kungörelse: Samråd om detaljplan för Stormen 1 och Molnet 2 m fl

Samråd om detaljplan för Stormen 1 och Molnet 2 m fl

Styrelse eller nämnd
Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum
2020-10-30

Datum när kungörelsen är annonserad
2020-10-30 till 2020-12-22

Förvaringsplats för kungörelsen
Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotoget 1, Lund

Ansvarig för kungörelsen
Jenny Nagenius

Kungörelse

Detaljplan för Stormen 1 och Molnet 2 med flera i Lund, Lunds kommun (Nordanväg–Östanväg–Stattenavägen) hålls tillgänglig för samråd på Kristallen, Brotorget 1, Lund från och med den 30 oktober till och med den 22 december 2020.

Handlingar finns även tillgängliga i Lundasamlingen på stadsbiblioteket, Sankt Petri Kyrkogata 6, Lund och på Klostergårdens bibliotek, Nordanväg 11 B i Lund.
Handlingarna finns även tillgängliga på webben

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus i kvartersform i varierad skala och uttryck, där den planerade bebyggelsens innehåll ska bidra till trygga, gena och levande gaturum. Planområdet består i dag av ytor för parkering, en outnyttjad asfalterad yta samt gatumark. Genom planområdet passerar ett gång- och cykelstråk som knyter ihop centrala Lund med Klostergården och kommande Klostergårdens station.

Bebyggelseförslaget innefattas av två bostadskvarter bestående av cirka 220 bostäder med garage i källare under kvarteren.
Nordanväg, Östanväg och Stattenavägen föreslås byggas om i syfte att göra gaturummen genare, tryggare och trivsammare för gång- och cykeltrafikanter.
Cykelöverfarter höjs upp och ges en avvikande markbeläggning för att synas tydligt och för att bidra till minskade hastigheter förbi området.

Förslaget berör samfällt område och hålls tillgängligt enligt ovan för delägarna i samfälligheten:

  • Klosterbacken ga:1 (vägar, elledningar/belysning med mera) –
    anläggningssamfällighet
  • Klosterbacken ga:5 (spillvattenledning) – anläggningssamfällighet

Synpunkter lämnar du antingen via webbsidan Lunds tätort – detaljplaner på gång, via e-post till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller vanlig post till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund senast den 22 december 2020.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hanteras och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Lund den 30 oktober 2020
STADSBYGGNADSKONTORET

E-post

Ann-Sofi Ahlgren