Kungörelse: Samråd om detaljplan för Sandby 6:45

Nu är det samråd om detaljplan för Sandby 6:45

Styrelse eller nämnd
Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum
2021-03-29

Period när kungörelsen finns publicerad
2021-03-29 till 2021-06-16

Förvaringsplats för kungörelse
Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Ansvarig för kungörelsen
David Larsson

Kungörelse

Detaljplan för del av Sandby 6:45 (södra delen av Södra Sandby, Borrsvängen 20)) hålls tillgänglig för samråd på Kristallen, Brotorget 1, Lund från och med den 29 mars och 16 juni 2021.

Handlingar finns också tillgängliga i Lundasamlingen på Stadsbiblioteket, Sankt Petri Kyrkogata 6, Lund och på Södra Sandby bibliotek, Fritidsgatan 2, Södra Sandby med begränsade öppet tider.
Handlingar finns även tillgänglia på webben 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av pågående verksamhet inom fastigheten Sandby 6:45, på tidigare icke planlagd mark för ändamålet lager. Samt, som följd av detta, tillföra del av fastigheten Sandby 6:36 till Sandby 6:45 för att inrymma plats för dagvattenhantering. Detaljplanen möjliggör att befintlig verksamhet kan utökas inom sin egen fastighet Sandby 6:45.

Förslaget berör samfällt område och hålls tillgängligt för delägarna i samfälligheten:

  • Sandby S:29 (vägmark) - marksamfälighet

Synpunkter lämnar du antingen via webbsidan Södra Sandby - detaljplaner på gång, via e-post till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller vanlig post till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND senast den 16 juni 2021.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hanteras och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Lund den 29 mars 2021

E-post

Madeleine Rosqvist