Kungörelse: Samråd om detaljplan för Genarp 9:12 och 9:7

Nu är det samråd om detaljplan för Genarp 9:12 och 9:7

Styrelse eller nämnd
Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum
2021-03-08

Period när kungörelsen finns publicerad
2021-03-08 till 2021-05-19

Förvaringsplats för kungörelse
Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Ansvarig för kungörelsen
Kent Ratcovich

Kungörelse

Detaljplan för Genarp 9:12 och 9:7 m.fl. (söder om Kyrkovägen) hålls tillgänglig för samråd på Kristallen, Brotorget 1, Lund från och med den 8 mars och 19 maj 2021.

Handlingar finns också tillgängliga i Lundasamlingen på Stadsbiblioteket, Sankt Petri Kyrkogata 6, Lund och på Genarps bibliotek, Tagholmsvägen 17, Genarp.
Handlingarna finns även tillgängliga på webben.

Planens syfte är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i en och två våningar i form av parhus, radhus, mindre flerbostadshus och friliggande hus inom fastigheterna Genarp 9:12 och 9:7 samt del av 9:16. Utöver bostäderna föreslås även kommunal park och tillhörande trafikstruktur med anslutning till befintlig cirkulationsplats vid Kyrkovägen i norr. Syftet är även att kunna koppla aktuellt planområde till framtida utbyggnadsområde i väster.

Förslaget berör samfällt område och hålls tillgängligt för delägarna i samfälligheten:

  • Genarp S:1(vägmark) - marksamfälighet

Synpunkter lämnar du antingen via webbsidan Genarp- detaljplaner på gång, via e-post till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller vanlig post till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND senast den 19 maj 2021.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar hanteras och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Lund den 8 mars 2021

E-post

Madeleine Rosqvist