Samråd för planprogram för centrala Södra Sandby

Planprogram för centrala Södra Sandby

Styrelse eller nämnd

Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum

2021-09-06

Period när kungörelsen finns publicerad

2021-09-06 - 2021-10-28

Förvaringsplats för kungörelse

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Ansvarig för kungörelsen

Maja Skoog

Planprogram för centrala Södra Sandby är nu på samråd. Samrådet pågår mellan 6 september och 28 oktober 2021.

Programmets syfte är att ta ett samlande grepp över de centrala delarna med fokus på att utveckla orten med mötesplatser, bostäder, föreningsliv, handel och service. En bärande tanke är att gatumiljön inte ska domineras av biltrafiken och att centrum ska bli mer levande.

Programförslaget innehåller bland annat ny kvartersstruktur, med cirka 300 nya bostäder och ett stärkt centrumstråk genom att gatumiljön byggs om och förbättras för fotgängare och cyklister. De centrala busshållplatserna föreslås få nya platser och flera fastigheter förtätas med bostäder, service och handel.

En förutsättning för att kunna uppnå syftet med planprogrammet är att kommunen tar över väghållaransvaret från Trafikverket för de mest centrala vägarna i bykärnan.

Förslaget berör samfällda områden och hålls tillgängligt för delägarna i samfälligheterna:
Hästhoven S:1 (väg) – marksamfällighet
Sandby S:3 (väg) – marksamfällighet
Sandby S:10 (vägarna) – marksamfällighet
Sandby S:28 (väg) – marksamfällighet
Sandby S:30 (väg) – marksamfällighet
Sandby S:53 (vattningsställen vid ån) – marksamfällighet
Sandby S:54 (bäck) – marksamfällighet
Sandby S:22 (vägar) – marksamfällighet
Sandby S:49 (väg) – marksamfällighet
Sandby S:47 (vägar) – marksamfällighet
Sandby S:55 (väg) – marksamfällighet

Hela förslaget hittar du på webben: lund.se/planeringsodrasandby. Det finns också i kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, Lund samt på biblioteket i Södra Sandby, Biblioteksgränd 2, Sandby.

Synpunkter lämndar du via lund.se/planeringsodrasandby, till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND, senast den 28 oktober 2021.

De personuppgifter du lämnar behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).