Samråd för planprogram för Råängen, Östra Torn 29:8 m.fl. i Lund

Planprogram för Råängen, Östra Torn 29:8 m.fl.

Styrelse eller nämnd

Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum

2021-09-03

Period när kungörelsen finns publicerad

2021-09-03 - 2021-10-28

Förvaringsplats för kungörelse

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Ansvarig för kungörelsen

Henrik Nilsson


Planprogram för Råängen är nu på samråd. Samrådet pågår mellan 3 september och 28 oktober 2021.

I fördjupningen av översiktsplanen för Brunnshög anges att det aktuella planprogramområdet, Råängen, ska vara ett utbyggnadsområde för blandad bebyggelse.
Syftet med planprogrammet är att ange förutsättningar och riktlinjer för områdets framtida struktur och bebyggelsens utformning.
Enligt programförslaget ska området ha småstadskaraktär med blandad bebyggelse i två till sex våningar. Området kommer att innehålla såväl bostäder som verksamheter.
Förslaget berör samfällda områden och hålls tillgängligt för delägarna i samfälligheterna:
Östra Torn S:4 – (väg) marksamfällighet
Östra Odarslöv S:12 – (väg) marksamfällighet
Millimetern GA:2 – (gårdsytor mm) anläggningssamfällighet
Millimetern GA:1 – (gasbunker, utrymningsväg mm) anläggningssamfällighet
Ladugårdsmarken GA:3 – (väg) anläggningssamfällighet

Hela förslaget hittar du på webben: lund.se/planerpagang. Det finns också i kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, Lund.

Synpunkter lämnar du via lund.se/planerpagang, till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND, senast den 28 oktober 2021. Glöm inte att ange namn och postadress.

De personuppgifter du lämnar behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).