Kungörelse: Ansökan om bygglov för fastigheten Östra Torn 27:2

Ansökan om bygglov för fastigheten Östra Torn 27:2, Spexardammen, söder om Ideongatan och väster om Uardavägen för uppförande av container i forskningssyfte

Styrelse eller nämnd

Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum

2021-04-28

Period när kungörelsen finns publicerad

2021-04-28 till 2021-05-12

Förvaringsplats för kungörelse

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Ansvarig för kungörelsen

Mia Miettinen Wik

Kungörelsen

Lunds byggnadsnämnd har fått in en bygglovsansökan på fastigheten Östra torn 27:2 för container i forskningssyfte. Detta innebär avvikelse från detaljplanen som anger att platsen är avsedd för allmänt ändamål, anlagd park. Ansökan avser tidsbegränsat bygglov till 2022-09-30

Du som är närmast berörd av sökt bygglov har nu möjlighet att lämna synpunkter, till exempel om du bor i området eller äger en fastighet där.

Du kan ta del av handlingarna genom att kontakta Medborgarcenter: lunds.kommun@lund.se, 046-359 50 00 eller Brotorget 1 i Lund.

Lämna skriftliga synpunkter senast den 12 maj 2021, till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 LUND. Glöm inte att ange namn och postadress.

De personuppgifter du lämnar behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Byggnadsnämnden i Lunds kommun