Kungörelse: Ansökan om bygglov för fastigheten Norra Fäladen 4:1

Ansökan om bygglov för nybyggnad av större teknikskåp på fastigheten Norra Fäladen 4:1, nära Nyckelkroken 2

Styrelse eller nämnd

Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum

2021-04-28

Period när kungörelsen finns publicerad

2021-04-28 till 2021-05-12

Förvaringsplats för kungörelse

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Ansvarig för kungörelsen

Anna Walldén

Kungörelsen

Lunds byggnadsnämnd har fått in en bygglovsansökan på fastigheten Norra Fäladen 4:1 för nybyggnad av accessnod, större teknikskåp. Detta innebär en avvikelse från detaljplanen för fastigheten Norra Fäladen 4:1 eftersom accessnoden placeras på allmän platsmark, mark som är avsedd för parkändamål.

Du som är närmast berörd av sökt bygglov har nu möjlighet att lämna synpunkter, till exempel om du bor i området eller äger en fastighet där.

Du kan ta del av handlingarna genom att kontakta Medborgarcenter: lunds.kommun@lund.se, 046-359 50 00 eller Brotorget 1 i Lund.

Lämna skriftliga synpunkter senast den 12 maj 2021, till stadsbyggnadskontoret@lund.se eller Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 LUND. Glöm inte att ange namn och postadress.

De personuppgifter du lämnar behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Byggnadsnämnden i Lunds kommun