Kungörelse: Ansökan om bygglov på fastigheten Najaden 1

Ansökan om bygglov för åtgärd inom detaljplan P59, har inlämnats till byggnadsnämnden för fastigheten:Najaden 1, etapp 1, Lunds kommun.

Styrelse eller nämnd

Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum

2020-10-16

Datum när kungörelsen är annonserad

2020-10-16 till 2010-10-30

Förvaringsplats för kungörelsen

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotoget 1, Lund

Ansvarig för kungörelsen

Mia Miettinen Wik

Kungörelse

Ansökan om bygglov för åtgärd inom detaljplan P59, som vann laga kraft 2013-07-19, har inlämnats till byggnadsnämnden för fastigheten: Najaden 1, etapp 1, Lunds kommun.

Ansökan gäller nybyggnad av tre flerbostadshus och växthus. Ansökan strider mot bestämmelserna i detaljplanen eftersom in- och utfart till garage kommer ske där körbar in- och utfart inte får anordnas. Ansökan strider även mot bestämmelse om att huvudbyggnad ska tangera utefter förgårdsmark i söder samt att parkeringsplats inte får finnas ovan mark.

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster, boende och andra som har ett väsentligt intresse av sökt åtgärd bereds härmed tillfälle att yttra sig över ansökan.

Handlingarna finns tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund, måndag till fredag klockan 10-12.

Eventuella erinringar mot förslaget ska inlämnas skriftligt till Byggnadsnämnden, Box 41, 221 00 LUND eller stadsbyggnadskontoret@lund.se, senast den 30 oktober
2020. Namn och postadress skall tydligt framgå.

E-post

Karin Lennebo