Kungörelse: Ansökan om bygglov på fastigheten Najaden 1

Byggnadsnämnden

Styrelse eller nämnd

Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum

2020-10-13

Datum då kungörelsen sätts upp

2020-10-15

Datum då kungörelsen tas ned

2020-10-27

Förvaringsplats för kungörelsen

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotoget 1, Lund

Ansvarig för kungörelsen

Fredrika Lönnaeus

Kungörelse

Ansökan om bygglov för åtgärd inom detaljplan P59, som vann laga kraft 2013-07-19, har inlämnats till byggnadsnämnden för fastigheten:
Najaden 1, etapp 2, Lunds kommun

Ansökan gäller nybyggnad av tre flerbostadshus. Ansökan strider mot bestämmelserna i detaljplanen på följande punkter: En större andel av fastigheten än vad detaljplanen tillåter bebyggs. Huvudbyggnader tangerar inte utefter förgårdsmark i väster. Parkeringsplatser anordnas ovan mark. Infarten till en av dessa placeras där in- och utfart inte får anordnas.

Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster, boende och andra som har ett väsentligt intresse av sökt åtgärd bereds härmed tillfälle att yttra sig över ansökan.

Handlingarna finns tillgängliga på
Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund, måndag –
fredag kl 10-12.


Eventuella erinringar mot förslaget ska inlämnas skriftligt till Byggnadsnämnden, Box 41, 221 00 LUND eller byggnadsnamnden@lund.se, senast den 27 oktober
2020. Namn och postadress skall tydligt framgå.
BYGGNADSNÄMNDEN

E-post

Karin Lennebo