Anslag: Vård- och omsorgsnämnden 2021-04-14

Protokollet från Vård- och omsorgsnämnden 2021-04-14 är nu justerat

Protokollet från Vård- och omsorgsnämnden 2021-04-14 är nu justerat

Sammanträdesdatum 2021-04-14

Paragrafer i protokollet som justerats: § 28-37

Vård- och omsorgsnämnden 2021-04-14 | MeetingPlus [sv] (lund.se)

Datum då anslaget sätts upp: 2021-04-23

Datum då anslaget tas ned: 2021-05-18 

Förvaringsplats för protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Kontakta nämnden: vardochomsorg@lund.se