Anslag: Kommunstyrelsen       2021-06-02 § 233

Protokollet från kommunstyrelsen § 233 är nu justerat.

Styrelse eller nämnd
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-06-02

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 233

Period när anslaget finns publicerat
2021-06-03 till 2021-06-25

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Kontakta nämnden