Anslag: Kommunfullmäktiges    valberedning 2020-11-10

Protokollet har justerats.

Beslutande organ
Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum
2020-11-10

Paragrafer i protokollet som justerats
§ 82-101

Period när anslaget finns publicerat
2020-11-13 till 2020-12-05

Förvaringsplats för anslag
Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Sekreterare
Emma Ehrenberg

Kontakta kommunkontoret