Anslag: Habostyrelsen

Protokollet från Habostyrelsens sammanträden 2021-02-09 är nu justerat.

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Habostyrelsen

Sammanträdesdatum: 2021-02-09

Paragrafer: § 1–11

Datum då anslaget sätts upp: 2021-02-15
Datum då anslaget tas ned: 2021-03-09

Förvaringsplats för protokollet: Habo Gård, Habovägen 6, Lomma