Lärvux

Lärvux

Särskild utbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå.

Kurserna vänder sig till dig som:

 • Har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.
 • Har lust att gå i skolan igen.
 • Vill fördjupa och utveckla dina kunskaper.
 • Har behov av nya kunskaper för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier.
 • Har fyllt 20 år.

Undervisningen kostar inget och du har rätt att gå ifrån ditt arbete när du har lektioner. Om du får löneavdrag, har du rätt till timersättning.

Du studerar i en liten grupp och planerar din undervisning tillsammans med din lärare.

Undervisningen är individuellt anpassad och du har en egen studieplan.

Du kan komma in med din ansökan när som helst.
Vi meddelar så snart vi har plats i en lämplig grupp.

Frågor om Lärvux?

Är du intresserad av att ansöka till Lärvux kan du kontakta Anya Pålsson, studie- och yrkesvägledare.
E-post: anya.palsson@lund.se

Lärlingsutbildning

Vill du utbilda dig inom ett yrke? Du har en egen drivkraft och vill lära dig mer?
Då kan en lärlingsplats vara ett alternativ för dig. Utbildningen sker till största delen på en arbetsplats. Vi gör gemensamt upp en plan för din utbildning tillsammans med utbildningsansvarig och arbetsgivare. Platsen anpassas efter dina individuella behov och förutsättningar.

Målet med utbildningen är att den ska stärka dina möjligheter till en anställning med avtalsenlig lön.

Behörighet till utbildningen har du som har fyllt 20 år och har rätt till att studera vid Särskild utbildning för vuxna.
Du erhåller betyg enligt gymnasiesärskolans nationella eller lokalt inrättade yrkesprogram.

Lärlingsutbildning - information för arbetsgivare.

Lunds kommuns vuxenutbildning erbjuder lärlingsutbildningar för personer med nedsatt intellektuell funktionsförmåga som är behöriga att studera vid särskild utbildning för vuxna. En studieplan utformas i samverkan där målet är betyg/intyg inom en yrkesutbildning som leder vidare mot ett avlönat arbete.

Utbildningstiden är individuell, men minst 20 veckor och max 2 år. Antagningen till utbildningen sker kontinuerligt. Behörig för att söka till utbildningen är man från och med andra kalenderhalvåret det år personen fyller 20 år.

En handledare/mentor måste finnas för varje lärling. Handledare/mentor erbjuds utbildning utan kostnad. Ersättning utgår till varje arbetsplats som tar emot en lärling.

Är du som arbetsgivare intresserad av att veta mer? Intresserad av att ta emot en lärling? Har du en praktikant som kan vidareutbilda sig genom en lärlingsutbildning för att bli anställd? Har du inom din organisation/myndighet personer som vill ha ett avlönat arbete och är intresserad av en lärlingsutbildning? Kontakta oss!

Marie Björup, samordnare.
E-post: marie.bjorup@lund.se
Telefon: 046-359 42 77
Mobil: 072-391 55 10

Våra kurser

Grundläggande nivå och gymnasial nivå. I samtliga kurser utgår vi ifrån ditt eget sätt att kommunicera, vare sig du använder tecken, pictogram, bliss eller talat och skrivet språk.

Orienteringskurser

Exempel på kursens innehåll:

 • Du får lära dig grunderna i att använda en dator.
 • Du får träna på att skriva, söka information och hantera bilder.

Kurs på grundläggande nivå motsvarande träningsskola.

 • Bo själv

Vi lär oss saker som kan vara bra att kunna när man bor själv.
Vi lär oss enkel bakning och matlagning.
Vi lär oss att handla, tvätta och städa.

 • Lär känna Lund

Vi besöker byggnader, torg, museer och viktiga platser i Lund och lär oss hitta dit.
Vi lär oss lite om Lunds historia och traditioner.
Vi besöker de stadsdelar vi bor i.
Vi tittar på fritids- och kulturutbudet i Lund.

 • Samhället och jag

Vi pratar om vad samhället är.
Vi pratar om olika yrken.
Vi diskuterar aktuella saker som händer runt oss.
Vi pratar om hur vi kan vara med och påverka i samhället.

 • Årshjulet

Vi får lära oss om växter och djur.
Vi får lära oss om kretslopp i naturen, årstiderna och om olika väder.
Vi får lära oss enkel vardagsmatematik som klockan, sedlar och mynt, hur man kan mäta längd och volym mm.
Vi får lära oss använda kamera och andra vanliga tekniska apparater.
Vi får lära oss hur man kan vara rädd om naturen genom att t. ex. sortera sopor.

 • Läsa böcker
  Vi väljer och läser lättlästa böcker.
  Vi pratar om böcker och författare.
  Vi berättar för varandra.
 • Använda dator
  För dig som vill lära dig mer om datorn, din iPad eller andra tekniska hjälpmedel.
 • Bild
  Vi målar tillsammans.
  Vi lär oss blanda färger.
  Vi pratar om olika konstnärer och deras konstverk.
  Vi besöker ibland utställningar.
 • Prata, lyssna, teckna
 • Vi lär oss att göra aktiva val för att uttrycka sin vilja.
  Vi lär oss att samspela med andra genom frågor, svar och turtagning.
  Vi lär oss att använda olika former av kommunikationsverktyg.
 • Lätt engelska
  Vi lär oss vanliga ord och hälsningsfraser.
  Vi talar om länder där man pratar engelska.
 • Läs och skriv
  Vi tränar på att läsa och skriva.
  Vi samtalar kring olika texter.
  Vi använder lättläst material och bilder.
  Vi lär oss arbeta med Inläsningstjänst och Legimus.

Kurser på grundläggande nivå.

Exempel på kursens innehåll:

 • Du får träna på att läsa, skriva och förstå enkla texter av olika slag.
 • Du får träna på enkel stavning och grammatik.
 • Du får träna på att samtala, lyssna, diskutera och redovisa.
 • Du får använda ordböcker och datorer.
 • Du får lära dig om några författare.
 • Du får lära dig om olika slags lättläst litteratur.

Exempel på kursens innehåll:

du får lära dig om natur och samhälle

 • årstider
 • djur och växter i närmiljön
 • enkla näringskedjor
 • människan och naturen
 • livets utveckling

du får lära dig om kropp och hälsa

 • människokroppens organ
 • vad vår hälsa påverkas av
 • pubertet, sexualitet och reproduktion (att få barn)

vi tittar på biologins metoder och arbetssätt

 • enkla fältstudier och experiment

Exempel på kursens innehåll:

 • Du får lära dig vardagliga uttryck och fraser.
 • Du får träna på att tala och förstå enkel engelska.
 • Du får träna på att läsa och förstå enkla texter.
 • Du får skriva enkla texter till bilder.
 • Du får lära dig om vardagsliv och seder i några engelskspråkiga länder.
 • Vi använder dator, ordböcker, film och musik.

Exempel på kursens innehåll:

 • Fysiken i naturen
  solsystemet
  föremål där människan härmat naturen
  ljud och ljus
 • Fysiken i vardagen och i samhället
  tyngdkraft, friktion och jämvikt
  elektricitet
  kärnkraft, fossila och förnybara bränslen
 • Fysikens metoder och arbetssätt
  enkla undersökningar
  säkerhet vid användning av t. ex. mobiltelefoni och internet

Exempel på kursens innehåll:

 • Vi jobbar med väder, årstidsväxlingar och klimat.
 • Vi pratar om människan, samhället och miljön.
 • Vi tittar på människors levnadsvillkor på olika platser i världen.
 • Vi jobbar med länder i världen.
 • Vi tränar på att använda karta och jordglob.
 • Vi lär oss om hur jordytan formas och förändras.

Exempel på kursens innehåll:

 • Du får prova på matlagning och bakning.
 • Du får planera en måltid.
 • Du får lära dig vad som är nyttigt att äta.
 • Du får kunskap om hygien, kropp och hälsa.
 • Du får lära dig om städning, tvätt och rengöring.
 • Vi diskuterar reklam och konsumtion.
 • Vi lär oss hur pengar kan räcka till hyra, mat, kläder och nöjen mm.

Exempel på kursens innehåll:

 • Vi pratar om några historiska händelser och personer i Sverige från forntid till nutid.
 • Vi lär oss om några upptäcktsresor.
 • Vi pratar om andra världskriget och hur det fortfarande påverkar oss.
 • Vi pratar om människors levnadsförhållanden i olika tider.
 • Vi tittar på historiska spår, t. ex. traditioner och namn.

Exempel på kursens innehåll:

 • kemin i naturen
  vatten
  luft
  fotosyntes och förbränning
 • Kemin i vardagen och samhället
  kretslopp
  matens innehåll och betydelse för vår hälsa
  vanliga kemikalier
 • Kemins metoder och arbetssätt
  enkla undersökningar

Exempel på kursens innehåll:

 • Du får lära dig att använda matematik i vardagssituationer.
 • Du får lära dig att använda och förstå olika räknesätt.
 • Du får träna på att hantera och förstå pengars värde.
 • Du får träna på att förstå klockan och tid.
 • Du får arbeta med längd, volym och vikt.
 • Du får använda miniräknare och dator.

Exempel på kursens innehåll:

 • Vi går igenom de olika världsreligionerna.
 • Vi diskuterar livsfrågor t. ex. identitet, livsstil, könsroller, relationer och kärlek.
 • Vi diskuterar etiska begrepp t. ex. rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Vi tittar på kristendomen i Sverige: hur det var förr - hur det ser ut nu.

Exempel på kursens innehåll:

 • Vi samtalar på enkel svenska.
 • Vi samtalar om bilder och symboler.
 • Du får träna på ord och uttryck i vardagslivet.
 • Vi tränar på uttal.
 • Du får lära dig grunderna i att läsa och skriva.
 • Du får arbeta med datorprogram.
 • Du får arbeta med olika typer av texter.
 • Du får lära dig att hitta information.

Exempel på kursens innehåll:

 • Vi pratar om demokratiska värden och mänskliga rättigheter och skyldigheter.
 • Vi går igenom hur Sverige styrs.
 • Vi pratar om medias inverkan på människan och samhället och tränar på att söka information.
 • Vi pratar om service, yrken och några tjänster och verksamheter i samhället.
 • Vi tittar på hur människor lever och arbetar i några miljöer i världen.
 • Vi talar om lagar, regler och normer.
 • Vi diskuterar in- och utflyttning från Sverige förr och nu.

Exempel på kursens innehåll:

 • Tekniska lösningar
  Föremål i vardagen.
  Föremål där människan härmat naturen.
 • Strategier för att hantera tekniska lösningar
  Egna konstruktioner och enkla mekanismer.
  Instruktioner till t. ex. enkla byggsatser.
 • Teknik, människa, samhälle och miljö
  Säkerhet vid t. ex. hantering av elektricitet.
  Säkerhet vid användning av t. ex. mobiler och internet.
  Hjälpmedel när man har en funktionsnedsättning.

Kurser på gymnasial nivå.

Exempel på kursens innehåll:

 • Lär dig om att odla.
 • Plantera och ta hand om grönsaker.
 • Laga mat i vårt utekök.

Exempel på kursens innehåll:

 • Du får träna på att tala och förstå engelska.
 • Du får träna på att läsa och förstå olika slags texter.
 • Du får skriva enkla texter av olika slag.
 • Du får lära dig mer om vardagsliv och sociala förhållanden i engelskspråkiga länder.
 • Vi använder internet och andra medier för att lyssna och lära.

Exempel på kursens innehåll:

 • Du får lära dig vad som utmärker olika tidsperioder samt levnadsvillkoren för människor under olika tidsperioder.
 • Du får utveckla din förmåga att använda historiska referensramar för att förstå nutiden.
 • Du får lära dig att använda och tolka historiska källor.

Exempel på kursens innehåll:

 • Du får lära dig att använda och förstå olika räknesätt.
 • Du får mäta, uppskatta och jämföra längd, area, volym, vikt och temperatur.
 • Du får lösa matematiska problem med anknytning till arbete, fritid och boende.
 • Du får läsa diagram och tabeller samt titta på sannolikhet.
 • Du får arbeta med vardagsekonomi och budget.
 • Du får mäta tid och enkla tidsberäkningar.
 • Du får träna på att välja metod och hjälpmedel för att lösa matematiska problem.
 • Du får använda miniräknare och dator.
 • Du får arbeta med geometri.
 • Vi pratar om procent i vardagliga situationer.

Exempel på kursens innehåll:

 • Du får lära dig om Sveriges politiska partier.
 • Du får lära dig om begreppet demokrati och hur man som medborgare kan vara med att påverka politiska beslut.
 • Du får lära dig om de mänskliga rättigheterna. Vilka de är och hur man kan utkräva sina rättigheter.
 • Du får lära dig om närsamhällets kommunikationer, tjänster och samhällsservice.
 • Du får lära dig om privatekonomi, ett hushålls inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.
 • Du får lära dig att söka, värdera och använda information.
 • Du får lära dig om hur arbetsmarknaden fungerar, till exempel om anställningsvillkor och fackföreningar.

Exempel på kursens innehåll:

 • Du får träna på att läsa, förstå och granska texter av olika slag.
 • Du får träna på att skriva texter med tydligt innehåll.
 • Du får träna på att muntligt kunna delge egna arbeten och tankar till andra.
 • Du får träna på att samtala, lyssna och diskutera inom givna ämnen.
 • Du får lära dig mer om olika slags litteratur.
 • Du får använda digitala hjälpmedel.

Kontakta oss.

Cornelia Levin Tolvhed, rektor.
E-post: cornelia.levintolvhed@lund.se

Anya Pålsson, studie- och yrkesvägledare.
E-post: anya.palsson@lund.se
Telefon: 046-359 70 91

Hjalmar Dahm, speciallärare.
E-post: hjalmar.dahm@lund.se
Telefon: 0730-240699

Hitta till Lärvux.

Du hittar oss på Gastelyckan, Glimmervägen 12 i Lund.

Bussar.

Stadsbuss nummer 5, som stannar på hållplats Skiffervägen.

Gula bussar nr 160, 161, 162 samt SkåneExpressen 5.

Bussarna går från Centralstationen och stannar på hållplats Gastelyckan Ö på Dalbyvägen.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Komvux

Kurser på grundskolenivå för dig som inte har fullständig grundskola.

Komvux

Fristående kurser är till för dig som saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning.

Komvux

Anpassad undervisning med tydliga rutiner, kortare lektioner och fler pauser.