Lån av digitala verktyg

För att följa undervisningen behöver du ha ett digitalt verktyg, så som en dator eller en chromebook. Har du inte eget digitalt verktyg finns möjligheten att låna av skolan. Här hittar du information om avtal och användarvillkor vid lån av digitala verktyg när du studerar på Komvux.

 • Detta är ett lån.
 • Denna dator (PC/Chromebook/iPad) ska lämnas tillbaka innan du slutar din kurs på Komvux.
 • Du ska ta hand om din dator så att den inte skadas eller blir stulen.
 • Du får inte låna ut den till någon annan.
 • Du får inte ladda ner andra program på den.
 • Om din dator blir skadad kontaktar du skolan.
 • Du får betala om din dator går sönder.

Bakgrund

Skolan erbjuder eleverna att använda en bärbar enhet under en bestämd tid. Enheten ska se ses som ett läromedel och ska användas som ett arbetsredskap i skolarbetet under utlåningsperioden.

Äganderätt

Eleven får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta eller bestämma över enheten på sätt som kan äventyra skolans äganderätt till enheten.

Hantering

Under låneperioden ska eleven vårda sin enhet väl och förvara den på ett säkert sätt. Om enheten blir skadad eller försvinner ska det omedelbart meddelas skolan.

Åtgärder vid olämplig användning

Eleven kan bli fullt ersättningsskyldig om eleven hanterat enheten så den skadats eller förlorats genom oaktsamhet. Ansvarig rektor beslutar om eventuella krav på ekonomisk ersättning.

Utlåning och återlämnande

Denna överenskommelse gäller från det att eleven tagit emot enheten av skolan till dess att den återlämnats till skolan. Låneavtalet är bindande under hela låneperioden. Eleven lånar enhet och laddare från biblioteket när avtalet lämnats in, signerad av elev. Enhet och laddare ska omedelbart lämnas in när avtalet upphör.

Överenskommelsens upphörande

Överenskommelse att få låna enheten upphör om:
a) Eleven slutar på skolan.
b) Skolan av andra skäl behöver använda enheten.
c) Eleven bryter överenskommelsen och användarvillkoren.

Dessa användarvillkor kan ändras utifrån gällande lagstiftningar, domar eller regeländringar i kommunen, från försäkringsbolag eller liknande. Det är elevens ansvar att hålla sig uppdaterad med förändringar som kan ske i användarvillkoren.

Regler för alla på skolans datornät

De användaruppgifter eleven fått för att logga in på enheten och skoldatanätet är personliga. Eleven ska skydda sitt lösenord på ett sådant sätt att ingen annan kan använda sig av detta.

Kontohantering

Eleven har ansvar för hur det personliga kontot och enheten används. Det personliga kontot ska användas i skolarbetet för att lösa uppgifter, skapa, producera och söka information. Detta innebär att eleven kan använda Internet och e-post och andra program som finns tillgängliga för skolarbetet.

Beteende

Eleven representerar sin skola och ska därmed använda ett vårdat språk, visa respekt för andra både i umgänget på skolans nät och ute på Internet och inte kränka eller göra personangrepp. När eleven, med hjälp av enheten, är ute på Internet/intranätet, e-postar eller liknande ska eleven alltid uppträda med eget namn.

Eleven får inte

 • Medvetet sprida virusfiler, sabotageprogram.
 • Skicka e-post eller andra meddelanden till en stor mängd personer, spamma.
 • Hacka (tränga in i) datasystem (nätverk) eller bibliotek, lokalt eller internationellt och använda eller sabotera andras datorer och datanätverk.
 • Kopiera eller sprida material som innehåller våld, terror, hets mot folkgrupp, rasism, pornografi, installera programvaror eller annat som kan skada IT-miljön, ej heller program som kräver licens om inte skolan uppgivit att sådan finns.
 • Skolan tar inget ansvar för eventuellt material som går förlorat i något sammanhang.
 • Skolan har rätt att utan förvarning kontrollera vad som finns på elevens digitala verktyg. Vid misstanke om brott sker polisanmälan enligt föreskrivna rutiner.

Uppdaterad:

Dela sidan: