Fristående gymnasiekurser

Fristående gymnasiekurser på Komvux

Kurserna är till för dig som saknar hela eller delar av en gymnasieutbildning. Den gymnasiala vuxenutbildningen motsvarar gymnasieskolans kurser.

Svenska

Svenska 1 [SVESVE01]

Poäng:100
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Studieform: Distans

Ämnesbeskrivning

I kursen Svenska 1 bygger du vidare på dina färdigheter i svenska från grundskolan - läsa, skriva och tala.

Du får läsa texter av olika slag, analysera och diskutera dem. Du får skriva texter, bland annat berättande texter, referat, recensioner och utredande texter. Din muntliga språkfärdighet övas i diskussioner och förberedda tal och hur man uttrycker sig i olika situationer.

Svenska 2 [SVESVE02]

Poäng:100
Förkunskaper: Svenska 1
Studieform: Distans

Ämnesbeskrivning

I kursen Svenska 2 är grunden att du ska utveckla ditt språk genom att läsa, skriva och tala.

Du får läsa texter av olika slag, analysera och diskutera dem. Du får skriva texter, bland annat referat, utredande och argumenterande texter. Din muntliga språkfärdighet övas i diskussioner och förberedda tal. Litteraturens historia studeras och du får bekanta dig med olika författare. Det svenska språkets uppbyggnad, liksom språkförhållandena i Sverige och dess grannländer studeras.
I kursen ingår ett nationellt prov med skriftlig och muntlig del.

Svenska 3 [SVESVE03]

Förkunskaper: Svenska 2
Studieform: Distans

Ämnesbeskrivning

Kursen Svenska 3 förbereder dig för arbetsliv och högskolestudier. Du får lära dig att strukturera och skriva vetenskapliga texter med praktisk inriktning. Du får också god övning i att förbereda och hålla föredrag. Skönlitteratur i olika genrer studeras utifrån litteraturvetenskapliga analysmetoder. Svenska språkets utveckling och släktförhållanden studeras.
I kursen ingår ett nationellt prov med skriftlig och muntlig del.

Svenska som andraspråk 1 [SVASVA01]

Poäng: 100
Studieform: Närundervisning och Distans.

Ämnesbeskrivning

Kursen ger träning i muntliga presentationer och berättande för olika mottagare. Du får framställa texter för kommunikation och reflektion anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor övas. Du får läsa och samtala om texter i olika sammanhang.

Svenska som andraspråk 2 [SVASVA02]

Poäng: 100
Studieform: Distans.
Förkunskaper: Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande.

Ämnesbeskrivning

Kursen Svenska som andraspråk 2 syftar till att du utvecklar strategier för att skriva, läsa och samtala om olika typer av texter på svenska språket. Du får träna dig i att skriva texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. I kursens muntliga del ingår samtal, diskussioner och muntliga presentationer. I kursen ingår även läsning och samtal om skönlitteratur och om hur berättande texter är uppbyggda.

Svenska som andraspråk 3 [SVASVA03]

Poäng: 100
Studieform: Distans.
Förkunskaper: Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande.

Ämnesbeskrivning

Kursen Svenska som andraspråk 3 syftar till att du utvecklar strategier för att skriva, läsa och samtala om olika typer av texter på svenska språket. Du får träna dig i att skriva texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. I kursens muntliga del ingår samtal, diskussioner och muntliga presentationer. I kursen ingår även läsning och samtal om skönlitteratur, med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna.

Engelska

Poäng:100
Förkunskaper: Engelska grundläggande åk 9 eller motsvarande.
Studieform: Närundervisning och Distans.

Ämnesbeskrivning

I kursen Engelska 5 utvecklar du din engelska genom att läsa, skriva, lyssna och tala. Du får läsa skönlitteratur och andra typer av texter och analysera och diskutera dem. Du får skriva olika typer av texter, både berättelser och mer formella texter. Du får träna dina strategier för att kunna delta aktivt i olika diskussioner.

Poäng: 100
Förkunskaper: Engelska 5 eller motsvarande
Studieform: Närundervisning och Distans.

Ämnesbeskrivning

I kursen Engelska 6 utvecklar du din engelska genom att läsa, skriva, lyssna och tala. Du får läsa texter av olika slag och från olika tider och delar av den engelsktalande världen, analysera och diskutera dem. Du får skriva olika typer av texter. Din muntliga språkfärdighet övas i diskussioner och förberedda tal.

Poäng: 100
Förkunskaper: Engelska 6 eller motsvarande.
Studieform: Distans

Ämnesbeskrivning

Kursen Engelska 7 förbereder för eftergymnasiala studier och arbetsliv. Du får läsa skönlitteratur och fackspråk. Du får analysera och diskutera litteratur och språk. Du får studera och träna dig i att muntligt och skriftligt använda olika stilistiska och retoriska begrepp och träna dig i att skapa genreanpassning i språk och struktur i mer formella sammanhang.

Matematik

OBS! Digitalt läromedel är obligatoriskt i kursen. Vanlig tryckt bok är frivilligt.
Alla studieformerna Närundervisning, halvdistans, och distans för Matematik följer det digitala läromedlet och det är ett kurskrav på varje elev att ha egen licens och vara aktiv med det material som finns där!

Eläromedels webbplats.

Ord&Boks webbplats.

Matematik 1a [MATMAT 01a]

Poäng: 100
Studieform: Närundervisning och Distans
Förkunskaper: Godkänt slutbetyg i matematik från grundskolan.

Kursbeskrivning

I kursen betonas följande centrala områden: taluppfattning, aritmetik, algebra (matematik med bokstäver), geometri, samband och förändring, sannolikhet, statistik och matematisk problemlösning.

Matematik 1b [MATMAT 01b]

Poäng:100
Studieform: Distans.
Förkunskaper: Godkänt slutbetyg i matematik från grundskolan.

Kursbeskrivning

I kursen betonas följande centrala områden: taluppfattning, aritmetik, algebra (matematik med bokstäver), geometri, samband och förändring, sannolikhet, statistik och matematisk problemlösning.

Matematik 1c [MATMAT 01c]

Poäng:100
Studieform: Distans
Förkunskaper: Godkänt slutbetyg i matematik från grundskolan.

Kursbeskrivning

I kursen betonas följande centrala områden: taluppfattning, aritmetik, algebra (matematik med bokstäver), geometri, samband och förändring, sannolikhet, statistik och matematisk problemlösning.

Matematik 2a [MATMAT 02a]

Poäng:100
Studieform: Närundervisning och Distans.
Förkunskaper: Matematik 1a, 1b eller 1c.

Kursbeskrivning

I kursen betonas följande centrala områden: taluppfattning, aritmetik, algebra (matematik med bokstäver), geometri, samband och förändring, sannolikhet, statistik och matematisk problemlösning.

Matematik 2b [MATMAT 02b]

Poäng:100
Studieform: Närundervisning och Distans.
Förkunskaper: Matematik 1b eller 1c.

Kursbeskrivning

kursen betonas följande centrala matematiska områden: taluppfattning, aritmetik, algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet, statistik och matematisk problemlösning.

Matematik 2c [MATMAT 02c]

Poäng:100

Studieform: Närundervisning och Distans

Förkunskaper: Matematik 1b eller 1c.

Kursbeskrivning

I kursen betonas följande centrala matematiska områden: taluppfattning, aritmetik, algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet, statistik och matematisk problemlösning.
Notera att Ma2c ska ha läromedlet för Ma2b.


Vid frågor kontakta: Ingemar.carlsson@lund.se

Matematik 3b [MATMAT 03b]

Poäng:100
Studieform: Närundervisning och Distans.
Förkunskaper: Matematik 2b eller 2c.

Kursbeskrivning

I kursen betonas följande centrala matematiska områden: algebra, samband och förändring och matematisk problemlösning.

Matematik 3c [MATMAT 03c]

Poäng:100
Studieform: Närundervisning och Distans.
Förkunskaper: Matematik 2b eller 2c.

Kursbeskrivning

I kursen betonas följande centrala matematiska områden: aritmetik, algebra, geometri, samband och förändring samt matematisk problemlösning.

Matematik 4 [MATMAT 04]

Poäng:100
Studieform: Närundervisning och Distans.
Förkunskaper: Matematik 3b eller 3c

Kursbeskrivning

I kursen betonas följande centrala matematiska områden: aritmetik, algebra, geometri, samband och förändring samt matematisk problemlösning.

Matematik 5 [MATMAT 05]

Poäng:100
Studieform: Distans
Förkunskaper: Matematik 4

Kursbeskrivning

I kursen betonas följande centrala matematiska områden: samband och förändring, diskret matematik samt problemlösning.

Naturvetenskapliga ämnen

OBS! Digitalt läromedel är obligatoriskt i kursen. Vanlig tryckt bok är frivilligt.
Både studieformerna närundervisning och distans följer det digitala läromedlet och det är ett kurskrav på varje elev att ha egen licens och vara aktiv med det material som finns där.
Du hittar det digitala läromedlet via Ord och Bok eller Digibok.

Eläromedels webbplats.

Ord och Boks webbplats.

Notera

Kurserna i Biologi 1 och Biologi 2 planeras starta i januari 2024 och ansökan till dessa kurser öppnar 1 november.

Fysik 1a [FYSFYS 01a]

Fysik 1b1 och 1b2 ingår i kursen.

Poäng:150
Studieform: Närundervisning och Distans.
Närundervisning rekommenderas. Om du väljer distansundervisning rekommenderar vi att du studerar i 20 veckor eftersom kursen är på 150 p.
Förkunskaper: Godkänt slutbetyg i matematik från grundskolan. Kunskaper som motsvarar fysik på grundskolenivå, samt den matematik som finns i gymnasiekurserna Matematik 1c samt Matematik 2b eller 2c.
Om du inte läst Matematik 1c så ska du förbereda dig på vektorer och trigonometri på egen hand. Har du svårt för Matematik så ska du läsa Matematik 3c innan Fysik 1 ifall du missat Matematik 1.
Vid frågor kontakta ansvarig lärare, Ingemar Carlsson

Fysik 2 [FYSFYS 02]

Poäng: 100
Studieform: Distans
Förkunskaper: Fysik 1a. För vissa moment i kursen krävs dessutom kunskaper från delar av Matematik 3 C.

Kemi 1 [KEMKEM 01]

Poäng:100
Studieform: Närundervisning och Distans
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande.
Kursbeskrivning: Kemi 1 är en grundläggande kurs som syftar till att utveckla kunskaper om kemins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Laborationer är viktiga moment i kursen.

Kemi 2 [KEMKEM 02]

Poäng:100
Studieform: Distans
Förkunskaper: Kemi 1
Kursbeskrivning: I Kemi 2 fördjupar du kunskaperna från Kemi 1. Du får bland annat stifta bekantskap med några analysmetoder tillämpbara inom t ex sjukvård och miljöarbete. Biokemi och livets kemi är en viktig del av kursen.

Gemensamt för Kemi

  • Examination: Aktivitet på lektioner, redovisning av laborationer samt skriftliga prov utgör grunderna för bedömning av kursen.
  • Betyg: Betyg sätts efter betygsskalan A-F.
  • Material: Laborationshäfte, producerat av skolan.

Naturkunskap 1a:1 [NAKNAK 01a1]

Poäng: 50
Studieform: Närundervisning och Distans
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Kursbeskrivning: Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne där naturvetenskapliga frågeställningar också belyses från ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Du får lära dig mer om hållbar utveckling, energi och miljöfrågor. Vi arbetar med frågor kring hälsa och livsstil samt naturvetenskapliga aspekter på samlevnad och sexualitet.

Naturkunskap 1a:2 [NAKNAK 01a2]

Poäng: 50
Studieform: Distans
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Kursbeskrivning: Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne där naturvetenskapliga frågeställningar också belyses från ett samhällsvetenskapligt perspektiv. I denna kurs arbetar du med frågor kring hälsa och livsstil. Du får vidare fördjupa dig i den moderna genetiken och dess möjligheter och begränsningar.

Naturkunskap 1b [NAKNAK 01b]

Poäng: 100
Studieform: Närundervisning och Distans.
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande
Kursbeskrivning: Naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne där naturvetenskapliga frågeställningar också belyses från ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Du får lära dig mer om hållbar utveckling, energi och miljöfrågor. Vi arbetar med frågor kring hälsa och livsstil samt naturvetenskapliga aspekter på samlevnad och sexualitet.

Naturkunskap 2 [NAKNAK 02]

Poäng: 100
Studieform: Distans.
Förkunskaper: Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a2.
Kursbeskrivning: Du får en god överblick över teorier kring universums uppkomst, materians byggnad samt livets uppkomst och utveckling. Du fördjupar dig i människokroppens utveckling och funktion. En del av kursen ägnas också åt hur människan med sin kunskap om naturen också kunnat utnyttja den och de konsekvenser som då uppstår. Kursen ger dig en bred behörighet för fortsatta högskolestudier

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a1 [SAMSAM 01a1]

Poäng: 50
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande.
Studieform: Distans

Kursbeskrivning

Detta är en översiktskurs i samhällskunskap för dig som har ett allmänt medborgarintresse och inte tänker studera vidare på högskola eller universitet.

Samhällskunskap 1a2 [SAMSAM 01a2]

Poäng: 50
Förkunskaper: Samhällskunskap 1a1
Studieform: Distans.

Kursbeskrivning

För dig som har läst kursen 1a1 men vill komplettera för att kunna läsa vidare. Kurserna 1a1 och 1a2 har tillsammans samma innehåll som kursen 1b.

Samhällskunskap 1b [SAMSAM 01b]

Poäng: 100
Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande.
Studieform: Distans

Kursbeskrivning

Du får lära dig mer om de samhällsförändringar som sker i Sverige och jämföra dessa med vad som sker i andra länder. Du studerar statsvetenskapliga och nationalekonomiska grundbegrepp och aktuella samhällsfrågor får och analysera inom områden som politik, opinionsbildning, samhällsekonomi, arbetsliv och sociala förhållanden. Möjligheterna till fördjupningar och diskussioner om aktuella samhällsfrågor är stora.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Fler utbildningar

Komvux-vuxenutbildning

Kurser på grundskolenivå för dig som inte har fullständig grundskola.

Komvux-vuxenutbildning

Anpassad utbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå.

Komvux-vuxenutbildning

Svenska för invandrare på tre olika nivåer.