Länk till startsidan

Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.

Att gå i grundsärskola innebär att eleven får en utbildning som är anpassad för elever med utvecklingsstörning och en undervisning anpassad utifrån egna behov och förutsättningar. Grundsärskolan innebär begränsningar när det gäller vilken utbildning och vilket yrke eleven kan välja i framtiden.

Här finns grundsärskola

Flera av Lunds kommuns grundskolor har grundsärskoleklasser. I kommunens skolor är grundsärskoleklasser en del av respektive grundskola. Några mindre skolor har enbart grundsärskoleundervisning.

Vem är grundsärskolan till för?

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Barn- och skolförvaltningen beslutar om ditt barn har rätt att bli mottagen i skolformen grundsärskola.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen och ämnesområden eller en kombination av dessa. Den kan även omfatta ämnen enligt grundskolans kursplan.

Olika former av grundsärskola

Undervisningen i grundsärskolan kan organiseras på olika sätt: i grundsärskoleklass eller genom att ditt barn integreras i grundskoleklass och får sin grundsärskoleundervisning där. Eleverna kan läsa ämnen eller ämnesområden. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen, kan eleven i stället läsa ämnesområden.

Mottagande i grundsärskolan

Frågan om en elev kan bli mottagen i grundsärskola kan väckas av vårdnadshavare och personal i skolan eller förskolan.

Barn- och skolförvaltningen prövar om eleven har rätt att bli mottagen i grundsärskolan. För att kunna göra detta krävs vårdnadshavares medgivande samt fyra bedömningar:

  • Psykologisk bedömning
  • Pedagogisk bedömning
  • Social bedömning
  • Medicinsk bedömning

Skolstart grundsärskola

Alla barn har sedan 1 januari 2018 skolplikt från förskoleklass. Nedan beskrivs de olika möjligheter för barn som tillhör målgruppen grundsärskola.

Uppskjuten skolstart till förskoleklass

Detta innebär att barnet stannar ett extra år på förskolan.

Start till årskurs 1

Detta innebär att barnet börjar ett år tidigare i årskurs 1. Beslut om dispens och mottagande i grundsärskolan ska vara fattat.

För barn som nämns ovan ska ansökan om tidigare skolstart och uppskjuten skolstart ställas till barn- och skolförvaltningen.

Grundsärskolan är till för ditt barn

Information om grundsärskolan från Skolverket

Skolskjuts

Rätt till skolskjuts avgörs av färdvägens längd, trafikförhållande, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Här kan du läsa mer om regler och riktlinjer för skolskjuts.
Skolskjuts

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?