Länk till startsidan

Urvalsprinciper för skolplacering i grundskolan

Urvalsprinciper för skolplacering i grundskolans årskurs F–9. Senast uppdaterade genom beslut i barn- och skolnämnden 20 december 2022.

Lunds kommun tillämpar följande urvalsprinciper för placering i grundskolans årskurs F–9:

1. Elevens rätt till en skola nära hemmet

2. Vårdnadshavares önskemål

När skolan har fler ansökningar än vad den kan ta emot görs urval utifrån följande sakliga, objektiva och icke-diskriminerande grunder:

3. Aktiva val prioriteras före icke-val*

4. Syskonförtur, för elever i F–3

5. Relativ närhet

*Gäller endast önskemål om skolplacering till förskoleklass.

1. Elevens rätt till en skola nära hemmet

Alla elever ska i största möjliga mån få en skolplacering vid en skola nära hemmet – enligt närhetsprincip, Skollagen 9 kap § 15 och 10 kap § 30. Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola som ligger närmast hemmet.

I Lunds kommun definieras en skola nära hemmet som en skola inom:

 • 2 kilometer från folkbokföringsadressen för år F–3
 • 3 kilometer från folkbokföringsadressen för år 4–6
 • 4 kilometer från folkbokföringsadressen för år 7–9

Om ingen kommunal skola finns inom dessa avstånd, räknas den närmsta kommunala skolan, som en skola nära hemmet.

Om vårdnadshavare aktivt önskar en annan skola som inte är en skola nära hemmet, får eleven plats om det är möjligt. Rätten till skolskjuts försvinner dock om vårdnadshavare önskar annan skola än den kommunen hänvisar till, om det medför en merkostnad för kommunen.

2. Vårdnadshavares önskemål

En elev placeras i största möjliga mån vid den kommunala skola där vårdnadshavaren önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen medför att en annan elevs rätt till placering vid en skola nära hemmet åsidosätts, ska kommunen placera eleven vid en annan skola.

Huvudregeln är att eleven ska få plats i den skola som vårdnadshavaren önskar. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen därför bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan.

Då en elev inte kan erbjudas plats på förstahandsvalet ska andrahandsvalet likställas som ett förstahandsval. Samma princip gäller om inte heller andrahandsvalet kan erbjudas.

3. Aktiva val prioriteras före icke-val

För att på ett riktigt och rättvist sätt kunna tillämpa urvalskriterierna, måste vårdnadshavare göra ett aktivt val. Görs inget aktivt val, så erbjuder kommunen en plats på en skola nära hemmet, som har plats och kan ta emot eleven. Inga andra urvalskriterier eller skäl kommer att viktas i beslutet.

4. Syskonförtur

I Lunds kommun har barn med syskon i år F–3 på en skola, förtur till plats framför barn som inte har några syskon i år F–3. Syskonförturen gäller samtliga barn, oavsett om det rör sig om biologiska syskon eller barn som av andra anledningar bor tillsamman, med sina respektive
vårdnadshavare. Samtliga barn ska vara folkbokförda tillsammans med vårdnadshavare. Är syskonen folkbokförda på olika adresser på grund av att vårdnadshavarna exempelvis är separerade, ska syskonförtur fortsatt gälla.

Syskonförturen kommer dock inte att gå före rätten till en skola nära hemmet, i de fall då det inte finns mer än en skola som kan anses vara en skola nära hemmet. Detta gäller oavsett om andra har gjort ett aktivt val eller inte.

5. Relativ närhet

Relativ närhet är först och främst till för att säkerställa att alla får en skolplacering vid en skola nära hemmet. Den elev som inte har någon annan skola som kan anses vara en skola nära hemmet erbjuds platsen före annan elev, som har flera skolor som har andra skolor nära hemmet.

Figur1. Både Elev A och Elev B önskar i förstahand Skola X. Eftersom skolan endast kan ta emot en av eleverna används relativ närhet för att säkerställa att båda får en skolplacering vid en skola nära hemmet. I exemplet ovan erbjuds Elev A plats på Skola X och Elev B erbjuds plats på Skola Y.

Relativ närhet kan också tillämpas då en skola har fler sökande än tillgängliga platser och flera av eleverna har mer än en skola som kan anses vara en skola nära hemmet. Då används den relativa närheten för att alla elever får en så rimlig lång skolväg som möjligt. Lunds kommun eftersträvar en så kort total skolväg för samtliga elever, vilket kommer att innebära att några kan få en längre skolväg och några en kortare.

Den alternativa skolan är en fysisk mätpunkt och är den skola som är närmast elevens folkbokföringsadress. Om eleven sökt den närmsta skolan så är den alternativa skolan den näst närmsta skolan till elevens adress och som erbjuder den sökta årskursen.

Figur2. Både Elev A och Elev B önskar i förstahand Skola X. Eftersom skolan endast kan ta emot en av eleverna används relativ närhet för att säkerställa att båda får en så kort och rimlig skolväg som möjligt. I exemplet ovan erbjuds Elev A plats på Skola X och Elev B erbjuds plats på Skola Y.

Mätmetod för skolväg

Avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan mäts med hjälp av en algoritm. Algoritmen tar hänsyn till höjdskillnader i skolvägen och väljer utifrån detta den kortaste skolvägen.

Mätpunkter

För att uppnå så stor objektivitet som möjligt används elevens folkbokföringsadress och skolans officiella adress från skolenhetsregistret, som mätpunkter. Enskilda klassers hemvist utgör
inte objektiva mätpunkter, utan blir godtyckliga då skolorna har flera möjliga ingångar.

Elever med samma relativa närhet

Då det i ett urval finns flera elever med samma relativa närhet, har den elev med längst väg till den alternativa skolan (näst närmsta) förtur. Om flera elever har samma relativa närhet och också samma avstånd till den alternativa skolan kan avgörande göras med hjälp av lottning.

6. Algoritmisk tilldelning

För att säkra att placeringar görs utifrån urvalsprincipernas intentioner, fördelas eleverna med hjälp av en algoritm. Algoritmen "student proposing deferred acceptance" används för att matcha skolornas kapacitet med vårdnadshavarnas önskemål, utifrån de beslutade urvalskriterierna och kommunens uppmätta avstånd. För att algoritmen ska fungera ändamålsenligt, placeras eleverna i nedan beskrivna urvalsgrupper. Grupperna prioriteras i följande fallande ordning:

 • Elever som redan går på skolan.
 • Elever som bor i Lund (eller som ska flytta till kommunen), som enbart har den sökta skolan som en skola nära hemmet, har syskonförtur och som har ansökt om plats vid denna skola. Denna grupp innefattar även elever som inte har någon skola nära hemmet, men där aktuell skola är den skola som är belägen närmast hemmet., har syskonförtur och som har ansökt om plats vid denna skola.
 • Elever som bor i Lund (eller som ska flytta till kommunen), som enbart har den sökta skolan som en nära hemmet och som har ansökt om plats vid denna skola. Denna grupp innefattar även elever som inte har någon skola nära hemmet, men där aktuell skola är den skola som är belägen närmast hemmet och som har ansökt om plats vid denna skola.
 • Elever som bor i Lund (eller som ska flytta till kommunen) och som inte tillhör grupperna ovan, men som har ansökt om plats vid aktuell skola, som är en skola nära hemmet och som har syskonförtur.
 • Elever som bor i Lund (eller som ska flytta till kommunen) och som inte tillhör grupperna ovan, men som har ansökt om plats vid aktuell skola, som inte är en skola nära hemmet och som har syskonförtur.
 • Elever som bor i Lund (eller som ska flytta till kommunen) och som inte tillhör grupperna ovan, men som har ansökt om plats vid aktuell skola, som är en skola nära hemmet.
 • Elever som bor i Lund och som inte har ansökt om plats på någon skola.
 • Elever som bor i Lund (eller som ska flytta till kommunen) och som inte tillhör grupperna ovan, men som har ansökt om plats vid aktuell skola, som inte är en skola nära hemmet.
 • Elever som inte bor i Lund (och inte ska flytta till kommunen) och som inte tillhör grupperna ovan, men som har ansökt om plats vid aktuell skola.

7. Avslag

Avslag på önskemålen kan göras på grund av närhetsprincip, ekonomiska eller organisatoriska svårigheter och med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?