Länk till startsidan

Skolplikt och frånvaro

Från förskoleklass har alla elever i grundskola och grundsärskola skolplikt. Det innebär att de har rätt och skyldighet att ta del av undervisningen.

Anmäla frånvaro

Vid sjukdom eller kortare frånvaro av annat slag, exempelvis tandläkarbesök, måste frånvaron anmälas till skolan. Det gör du som vårdnadshavare i Skola24.

Telefonnumer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Skola24 finns också som app till mobiltelefonen.

Ansöka om ledighet

Det är viktigt för ditt barn att vara i skolan så mycket som möjligt. En elev kan dock få en kortare ledighet beviljad för enskilda angelägenheter. Finns det synnerliga skäl kan eleven få ledigt en längre tid. Ansök om ledighet i god tid. Ledigheter längre än tio dagar beslutas av rektor.

Ansök om ledighet i Skola24

Vid lång eller upprepad frånvaro

När en elev har, eller har haft, längre eller upprepad frånvaro och därför gått miste om utbildning, måste skolan ta reda på vad frånvaron beror på. I samband med det startar skolan en utredning där syftet är att tillsammans med eleven och vårdnadshavarna komma fram till hur närvaron ska öka och eleven ska få den utbildning hen har rätt till. Skolan måste alltid underrätta skolhuvudmannen, barn- och skolnämnden, när de öppnat en utredning om längre eller upprepad frånvaro.

Vid längre utlandsvistelse

Fullgöra skolplikten på annat sätt

I undantagsfall kan eleven fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie svensk grundskola, exempelvis under en tillfällig period utomlands. Lunds kommun har ett stort ansvar för att elever fullgör sin skolplikt. Innan beslut kan fattas om att en elev får fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie skolan krävs därför en grundlig utredning.

Ansökan

Du behöver skicka in en ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt på avsedd blankett. Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast fyra månader innan planerad avresa, med de bilagor som efterfrågas.

Ansök om att fullgöra skolplikten på annat sätt

Ansökan skickas till:
Barn- och skolförvaltningen
Box 41
221 00 Lund

Det går också bra att mejla ansökan till:
barnochskola@lund.se

För att kunna göra en prövning och fatta beslut i det enskilda ärendet behöver Lunds kommun i din ansökan få information om:

Den alternativa skolgången ska motsvara den utbildning barnet har rätt till enligt svensk lag. Vad som anses vara ett fullgott alternativ bedöms utifrån det enskilda barnets behov, kunskaper och förutsättningar.


Synnerliga skäl kan till exempel vara om eleven under återstoden av en termin önskar gå kvar i skolan i Danmark efter flytt till Sverige. Det kan även vara då eleven behöver fullgöra skolplikten i annat land på grund av exempelvis att en vårdnadshavare arbetar utomlands eller på grund av filminspelning. Det krävs dock att det finns mycket starka skäl i det enskilda fallet och tillämpas med stor restriktivitet.

Kommunen ska upprätta en plan för insyn och uppföljning, vilken vårdnadshavaren ska godta. Det är hemskolans rektor och mentorer som ansvarar för att det finns en plan för hur kommunikationen ska fungera mellan vårdnadshavare och hemskolan under utlandsvistelsen.

Om det finns flera barn i samma familj som önskar fullgöra skolplikt på annat sätt, måste en separat ansökan göras för varje barn.

Om din ansökan beviljas behöver du säga upp er eventuella plats på fritidshem två månader innan barnets sista önskade vistelsedag

Varaktig vistelse utomlands

För ett barn som varaktigt vistas utomlands upphör skolplikten. En tumregel för vad som menas med varaktig vistelse är minst 7 månader. Eleven behöver då skrivas ut från skolan. Kontakta i första hand elevens skola. Tänk på att eleven inte är garanterad att återfå sin gamla skolplacering när eleven återvänder till Lund.

Kostnader för utbildning utomlands

Lunds kommun ger inte ersättning för grundskolekostnader som uppkommer i ett annat land.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?