Upphandling och inköp

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

Kontinuerliga behov

Ramavtal tecknas inom avtalsområden där vi har kontinuerliga behov, exempelvis kontorsmaterial och livsmedel. Under ramavtalets giltighetstid görs kontinuerliga avrop från de leverantörer som kommunen har ramavtal med.

Centrala upphandlingsenheten

Upphandlingar som berör fler än en förvaltning/kommunalt bolag sköts av den centrala upphandlingsenheten, i övriga fall görs upphandlingarna ofta av den enskilda förvaltningen eller bolaget.

Etiska frågor

Lunds kommun har beslutat att etiska krav ska ställas i de upphandlingar där det föreligger risk för brott mot grundläggande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. 

Lunds kommun följer i första hand upp kraven genom dialog med leverantören men har också möjlighet att göra stickprovsinspektioner i leverantörskedjan via SKL Kommentus Inköpscentral. 

Inköps- och upphandlingspolicy

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har antagit flera styrande dokument som reglerar hur inköps- och upphandlingsfrågor ska hanteras inom Lunds kommun.

Policyn anger mål och organisation för inköps- och upphandlingsfrågor:

  • Kommunfullmäktige beslutar om mål och organisation 
  • Kommunstyrelsen anger riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas
  • Nämnd/styrelse sätter upp en intern organisation för inköps- och upphandlingsarbetet
  • Upphandlingsenheten gör kommunövergripande upphandlingar 
  • Ansvarig inköpare är utsedd att beställa och göra direktupphandlingar

Aktuella upphandlingar

Här hittar du de upphandlingar som är aktuella.

Kontakt

Upphandlingsenheten

Kommunkontoret

Besöksadress: Kyrkogatan 11, Lund
E-post: upphandling@lund.se

Birgitta Petrusson, upphandlingschef
Telefon: 046-359 50 64
E-post: birgitta.petrusson@lund.se

Thor-Leif Hansson, upphandlingsstrateg
Telefon: 046-35 50 23
E-post: thor-leif.hansson@lund.se

Upphandlare

Jessica Morvai
Telefon: 046-359 48 39
E-post: jessica.morvai@lund.se 

Jonas Lööf
Telefon: 046-359 50 47
E-post: jonas.loof@lund.se

Jeanna Linton-Wahlgren
Telefon: 046-35 51 32
E-post: jeanna.linton-wahlgren@lund.se

Upphandlare: Emma Nilsson
Telefon: 046-35 50 55
E-post: emma.nilsson4@lund.se

Marie Anzelius
Telefon: 046-35 37 45
E-post: marie.anzelius@lund.se

Emily Metcalf
Telefon: 046-35 37 46
E-post: emily.metcalf@lund.se

Avtalscontroller

Elena Lopez
Telefon: 046-35 37 35
E-postelena.lopez@lund.se

Upphandlingsjurist

Delia Barbaiani Ander
Telefon: 046- 35 50 63
E-post: delia.ander@lund.se

e-handel

E-post: e-handel@lund.se

Katarina Börjeson, e-handelsansvarig
Telefon: 046-359 50 30
E-post: katarina.borjeson@lund.se

Camilla Jakobsson, e-handelsutvecklare
Telefon: 046-359 55 43
E-post: camilla.jakobsson@lund.se