Skyltning

Du som vill måla på fasaden eller sätta upp en skylt behöver oftast söka bygglov om fastigheten ligger inom detaljplanerat området. Däremot är inte till exempel skyltar i fönster, utfällningsbara markiser och flaggor bygglovspliktiga. Om du vill flytta eller ändra färg och form på en redan uppsatt skylt måste du oftast också söka bygglov.

Bygglovsplikten gäller både reklamskyltar och skyltar för butik och verksamhet. För gatupratare krävs inte bygglov, men däremot tillstånd från polismyndigheten och tekniska förvaltningen.

Gällande detaljplaner

Huvudprinciper vid skyltning

All skyltformgivning måste göras med omdöme och omsorg. Skyltar ska underordnas byggnader och gatumiljö så att de inte dominerar stadsbilden. Det är viktigt att skyltars material och konstruktion har god beständighet och tål väder och vind. Skyltar ska kunna åldras vackert.

Som vägledning för dig som tänker söka bygglov för att sätta upp en skylt har stadsbyggnadskontoret tagit fram ett skyltprogram.

Skyltprogrammet i korthet

 • Skylt ska placeras i direkt anslutning till verksamheten.
 • Skylt ska placeras vid fönster eller dörr i bottenvåningen och bara i undantagsfall accepteras placering av skylt högre upp på fasaden.
 • Skylt ska placeras under takfot. Om det inte finns plats för skylt på fasaden kan takskylt i vissa fall accepteras, men skylten ska i så fall placeras så att den ryms inom byggnadens siluett.
 • Utstående skyltar, så kallade flaggskyltar, får sträcka sig högst 1,2 meter utanför fasaden och ska placeras minst 2,5 meter över marknivån.
 • Skylt ska till färg och form underordnas hus och gatumiljö. Skylt bör inte sättas upp på pilastrar, gesimser, burspråk och andra viktiga fasaddetaljer. Skylt får inte utgöra en egen byggnadsdel (skärmtak eller liknande).
 • Rörlig, blinkande eller bildväxlande skylt får inte sättas upp i stadskärnan.
 • Onödig upprepning av budskap tillåts inte.

Hela skyltprogrammet

Ansökan om skyltlov

Utöver ansökan ska du skicka in:

 • Situationsplan
  Visa skyltens läge på fastigheten.
  Ladda ner kartunderlag till din situationsplan.
 • Ritningar
  Ritning på skylten med mått, material och kulör.Fasadritning som visar hur skylten ser ut på byggnaden. Redovisa även avståndet mellan skyltens underkant och marken.
 • Övriga handlingar
  Till exempel foto av skylten eller ett fotomontage som visar skylten i sin miljö.
 • Kontrollplan.Mer information om kontrollplan.

Ladda ner skyltlovsblanketten.

Skyltar som inte behöver bygglov

Den 1 juli 2017 infördes vissa lättnader i Plan- och byggförordningen när det gäller gällande bygglovplikten för skyltar.

I dessa fall krävs inte bygglov:

 • För en skylt som är högst 1,0 kvadratmeter stor.
 • För en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor.
 • För en orienteringstavla som är högst 2,0 kvadratmeter stor.
 • För skyltar inomhus.
 • För valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
 • För nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
 • För ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen.

Men, om skylten eller orienteringstavlan placeras på eller i anslutning till byggnader eller inom bebyggelseområden som är värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt gäller inte undantagen från bygglovplikt. Kontakta stadsbyggnadskontoret om du är osäker på om detta gäller för den plats som du vill sätta upp en skylt på.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Handläggare för skyltlov

Tim Jensen
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon:046-359 75 00
E-post:tim.jensen@lund.se

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök på kommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. För mer information, kontakta Medborgarcenter.

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se