Köldmedier och kylaggregat

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Det finns många olika typer av köldmedier och äger du en utrustning med HFC-köldmedier har du ett antal skyldigheter då dessa föreningar bidrar till växthuseffekten. Som ett bidrag till att minska detta miljöhot har EU och Sverige infört bestämmelser för att begränsa användningen av köldmedier som innehåller HFC.

Anmälan till miljönämnden

Om du är eller avser att bli operatör av ett köldmedieaggregat som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, ska du innan installation eller konvertering (byta ut köldmediet i aggregatet) av sådan utrustning anmälan detta till miljönämnden.

Vid planering av nyinstallation ska utrustning väljas med hänsyn till energieffektivitet, buller samt köldmedietyp och -mängd så att minsta möjliga miljöpåverkan orsakas.

Miljönämnden bör informeras när en anmälningspliktig eller rapporteringspliktig anläggning byter ansvarig verksamhetsutövare (operatör). Görs inte detta, debiteras tidigare verksamhetsutövare tillsynsavgiften.

Anmälan om köldmedieinnehav

Läckagekontroll

Din utrustning ska kontrolleras av ett ackrediterat företag. Uppgifter om vilka företag som är certifierade kan man få från INCERT (Installations Certifiering i Stockholm AB).

INCERT

Alla utrustningar (aggregat) som innehåller fluorerande växthusgaser i mängder på minst 5 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage enligt nedan:

 • Utrustning (aggregat) som innehåller fluorerande växthusgaser i mängder på 5-50 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage minst var tolfte månad
 • Utrustning (aggregat) som innehåller fluorerande växthusgaser i mängder på 50-500 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage minst var sjätte månad
 • Utrustning (aggregat) som innehåller fluorerande växthusgaser i mängder på minst 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska kontrolleras för läckage minst en gång var tredje månad.

För beräkning av mängden koldioxidekvivalenter i utrustningen, gå in på Svenska Kyl & Värmepumpföreningens hemsida Allt om f-gas, anläggningskollen eller kontakta ett certifierat kontrollföretag.

Allt om f-gas, anläggningskollen

Årlig rapportering

 • Årsrapport skall lämnas in till miljönämnden tidigast den 1 januari och senast den 31 mars varje efterföljande år för stationära anläggningar eller mobil utrustning som innehåller en sammanlagd köldmediemängd på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Endast aggregat med en köldmediemängd på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska inkluderas.
 • Årsrapporten skall omfatta samtliga kontroller och ingrepp som utförts på utrustningarna under föregående kalenderår. Om det på samma fastighet finns flera utrustningar (aggregat) med samma operatör så bildar utrustningarna tillsammans en anläggning. Rapporten ska vara signerad av operatören. Årsrapporten skickas till Miljöförvaltningen, Box 41, 221 00 Lund eller via e-post till miljoforvaltningen@lund.se.
 • Miljöförvaltningen tar ut en avgift för granskning av årsrapporter. Denna avgift är för närvarande 2200 kronor enligt Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen av Kommunfullmäktige, enligt 15 § i förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 

Påföljder - miljösanktionsavgifter

Vid överträdelse är miljönämnden i vissa fall skyldig att besluta om miljösanktionsavgift.

 • Ingen anmälan av köldmedia, 5 000 kr
  Miljösanktionsavgiften tas ut för varje enskild applikation/utrustning innehållande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer som installerats eller konverterats utan att tillsynsmyndigheten först underrättats
 • Kontroller har inte utförts inom gällande intervall, 5 000 kr
  Miljösanktionsavgiften tas ut för varje enskild applikation/utrustning innehållande 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer där föreskrivna tidsintervall för läckagekontroll inte följts
 • Årsrapporten lämnas in för sent till miljöförvaltningen, 1 000 kr
 • Kraven på register har inte uppfyllts, 2 000 kr
 • Om ett icke-ackrediterat kylföretag gör installationer eller utför service m.m. på en anläggning, 10 000 kr
 • Vid upprepad förseelse inom två år, dubblas sanktionsavgiften

Påfyllningsstopp och begränsningar

Efter den 31 december 2014 är det förbjudet att använda köldmedieutrustning som innehåller HCFC. Förbudet gäller kylutrustning, luftkonditionering och värmepumpar om de används yrkesmässigt och där den installerade mängden köldmedium är mer än 3 kg.

Befintlig utrustning som innehåller HCFC bör skrotas eller konverteras till ett tillåtet köldmedium.

År 2020 begränsas användningen av köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller högre (t ex R404A). Dessa köldmedier får då i regel inte användas i utrustning som nyinstalleras eller fyllas på vid underhåll av kylutrustning med en fyllnadsstorlek på 40 ton CO2e eller mer. Regenererat eller återvunnet köldmedium får dock användas fram till 2030.

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se