Köldmedier

Köldmedier används bland annat i kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar.Det finns många olika typer av köldmedier. Om du äger en utrustning med HFC-köldmedier har du ett antal skyldigheter, eftersom dessa föreningar bidrar till växthuseffekten.

Lagstiftning

Lagstiftningen inom köldmedieområdet har nyligen genomgått en del förändringar. En ny EU-gemensam F-gasförordning trädde i kraft den 1 januari 2015 och ny svensk lagstiftning gäller från 1 januari 2017.

Den lagstiftning du bör känna till är främst förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen samt F-gasförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser). Se länkarna nedan.

Anmälan till tillsynsmyndighet

Om du är eller avser att bli operatör av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, ska du anmäla detta till miljönämnden innan installationen eller konverteringen sker.

Vid planering av nyinstallation ska utrustning väljas med hänsyn till energieffektivitet, buller samt köldmedietyp och -mängd så att minsta möjliga miljöpåverkan orsakas.

Miljöförvaltningen bör informeras när en anmälningspliktig eller rapporteringspliktig anläggning byter ansvarig verksamhetsutövare. Görs inte detta, debiteras tidigare verksamhetsutövare tillsynsavgiften.

Årlig rapportering

 • Rapportering av köldmedieinnehav för 2016 sker enligt förordning 2007:846 om vissa fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.
 • Årsrapport skall lämnas in till miljönämnden tidigast den 1 januari och senast den 31 mars varje efterföljande år för stationära anläggningar eller mobil utrustning som innehåller sammanlagt minst 10 kg. Endast aggregat med en fyllandsmängd på 3 kg eller mer ska inklareras.
 • Årsrapporten skall omfatta föregående kalenderår. Om det på samma fastighet finns flera utrustningar (aggregat) med samma operatör så bildar utrustningarna tillsammans en anläggning. Rapporten ska vara signerad av operatören. Årsrapporten skickas till Miljöförvaltningen, Box 41, 221 00 Lund eller via e-post till miljoforvaltningen@lund.se
 • Miljöförvaltningen tar ut en avgift för granskning av årsrapporter. Denna avgift är för närvarande 1900 kr enligt Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen av Kommunfullmäktige, enligt 15 § i förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

Läckagekontroll

Intervallen för den obligatoriska läcksökningen kan förändras då gränsen nu beräknas i koldioxidekvivalenter istället för antalet kilogram köldmedia.

Alla utrustningar (aggregat) som innehåller fluorerande växthusgaser i mängder på minst 5 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage enligt nedan:

 • Utrustning (aggregat) som innehåller fluorerande växthusgaser i mängder på 5-50 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage minst var tolfte månad
 • Utrustning (aggregat) som innehåller fluorerande växthusgaser i mängder på 50-500 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage minst var sjätte månad
 • Utrustning (aggregat) som innehåller fluorerande växthusgaser i mängder på minst 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska kontrolleras för läckage minst en gång var tredje månad.

För beräkning av mängden koldioxidekvivalenter i utrustningen, se länken Svenska Kyl & Värmepumpföreningen -Anläggningskollennedan eller kontakta ett certifierat kontrollföretag.

Uppgifter om vilka företag som är certifierade kan man få från INCERT (Installations Certifiering i Stockholm AB), e-post info@incert.se , tel 08-480022 00.

Påföljder - miljösanktionsavgifter

Vid överträdelse är miljöförvaltningen i vissa fall skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift.

 • Ingen anmälan av köldmedia - 5 000 kr
 • Kraven på register har inte uppfyllts - 2 000 kr
 • Kontroller har inte utförts - 5 000 kr
 • Rapporten lämnas in för sent - 1 000 kr
 • Om ett icke-ackrediterat kylföretag gör installationer eller utför service med mera på en anläggning - 10 000 kr.

Påfyllningsstopp och begränsningar

Efter den 31 december 2014 är det förbjudet att använda köldmedieutrustning som innehåller HCFC. Förbudet gäller kylutrustning, luftkonditionering och värmepumpar om de används yrkesmässigt och där den installerade mängden köldmedium är mer än 3 kg.

Befintlig utrustning som innehåller HCFC bör skrotas eller konverteras till ett tillåtet köldmedium.

År 2020 begränsas användningen av köldmedier med GWP-faktor ( Global Warming Potential) på 2500 eller högre (till exempel R404A). Dessa köldmedier får då i regel inte användas i utrustning som nyinstalleras eller fyllas på vid underhåll av kylutrustning med en fyllnadsstorlek på 40 ton CO2e eller mer. Regenererat eller återvunnet köldmedium får dock användas fram till 2030.

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta

Kristin Ejdehag, miljöinspektör
Telefon: 046-359 49 43
E-post: kristin.ejdehag2@lund.se

Johanna Sönnergren, miljöinspektör
Telefon: 046-359 64 04
E-post: johanna.sonnergren@lund.se

Erik Wredberg, miljöinspektör
Telefon: 046-359 42 01
E-post: erik.wredberg@lund.se

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se