Produktval för dig som är företagare

Processen för att byta ut farliga kemiska produkter ska vara fortgående. Revidera vilka kemiska ämnen som ni använder med jämna mellanrum.

Om ni i er verksamhet använder farliga kemiska produkter eller varor som har behandlats med kemiska ämnen som har farliga egenskaper, ska ni alltid överväga om det är möjligt att byta ut ämnet. Nedan finns ett förenklat förslag på hur ni kan jobba med utbyte.

Vilka ämnen används?

Börja med att identifiera vilka kemiska ämnen ni använder. Titta på alla ämnen som ingår i en produkt och om möjligt även i varor som ni använder. Information om vilka farliga ämnen som ingår i en kemisk produkt (över en viss halt) ska framgå av säkerhetsdatabladet för den kemiska produkten. Fråga även era leverantörer. Använder ni många klassificerade produkter/ämnen är det bra att prioritera så att de farligaste ämnena eller de som innebär störst risker byts ut först. Se även miljögifter och särskilt farliga ämnen.

Uteslut kemikalien

Kan ni helt undvika att använda kemikalien? Se över produktens design! Undersök om ni helt kan utesluta ämnet ur produkten.

Byt till annat ämne

Om det inte går att utesluta ämnen så börja fundera på vilka alternativ som kan finnas. Ni som verksamhet har bäst möjlighet att bedöma vad som går att byta ut och mot vad. Är ni ansluten till något branschförbund kanske de kan ha information.

Dokumentera

Det är bra att dokumentera det arbete som ni gör. Skriv ner era överväganden:

  • dels för att ni framöver ska kunna gå igenom dem igen och se om ny kunskap har kommit som gör att ni kan utesluta eller byta ut kemikalien
  • dels för att uppfylla kraven på egenkontroll

Arbeta fortlöpande med utbyte

Processen för att byta ut farliga kemiska produkter ska vara fortgående. Revidera vilka kemiska ämnen som ni använder med jämna mellanrum. Kanske har ni börjat använda nya produkter eller innehållet har förändrats? Eller det kan ha kommit ny information om hälso- och miljöfarlighet. Se över designen, ny teknik utvecklas hela tiden. Gå igenom er befintliga dokumentation, gör ni samma bedömning denna gången? Skriv ner det ni gör.

Som hjälp vid produktval finns bland annat verktyget Prioriteringsguiden, PRIO, som du når via kemikalieinspektionens hemsida.

PRIO