Kvicksilver

Kvicksilver ansamlas i näringskedjan och är skadligt för växter, djur och människor även vid låga halter.

Var finns kvicksilver?

Kvicksilver användes tidigare i elektriska komponenter och mätinstrument men 1993 förbjöds användningen i dessa produkter. I byggnader kan det fortfarande finnas kvicksilver i olika produkter. Till exempel:

 • strömbrytare och reläer
 • nivåvakter
 • termometrar
 • termostater
 • tryckmätare
 • ringklockor
 • larmutrustning
 • varmvattenberedare
 • äldre frysboxar med automatisk tändning av ljuset
 • lysrör
 • kvicksilverlampor

Kvicksilver kan också finnas i vattenlås och avlopp i lokaler där det har bedrivits tandläkarmottagningar och laboratorier, skolor och fotolabb med mera.

Omhändertagande av komponenter med kvicksilver

Alla komponenter och varor innehållande kvicksilver betraktas som farligt avfall. Farligt avfall måste hanteras och behandlas separat för att skydda vår miljö. Risken är annars stor att farliga ämnen sprids i naturen och påverkar djur, växter, grundvatten och i förlängningen även människan.

Komponenter som innehåller kvicksilver måste hanteras vid rivning, ombyggnad och löpande underhåll av byggnaden på rätt sätt. Kvicksilverhaltiga komponenter sorteras och skiljs ut så att de inte förorenar det övriga avfallet/materialet. Komponenter sorteras i behållare märkt farligt avfall, kvicksilver. Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor, glödlampor med mera) ska samlas och förvaras så att de inte krossas.

Kvicksilver i tandläkarpraktik

När en tandläkarpraktik ska läggas ner eller flytta ska avloppsledningar saneras från kvicksilver. Det är viktigt att saneringen gör på rätt sätt av en erfaren saneringsfirma. Innan saneringen utförs ska en anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd göras till miljöförvaltningen. En anmälan ska göras i god tid innan saneringen, minst 6 veckor innan. Kontakta gärna miljöförvaltningen för rådgivning om en sanering ska göras. Även fastighetsägaren ska kontaktas och informeras.

Läs mer i miljöförvaltningens broschyr om viktig miljöinformation till tandvården i Lund.

Anmälan av spolning av kvicksilverförorenade avloppsrör

Relaterad information