Förvaring och lagring

Förvaring av kemikalier måste alltid ske på ett sätt så att kemikalierna inte kan orsaka skada. Du som förvarar kemikalier har ansvar för förvaringen.

På sidorna i vänsterlisten finns några tips för dig som privatperson, butiksansvarig respektive företag/verksamhetsutövare om hur förvaringen kan göras på ett säkrare sätt. Observera dock att det kan behövas fler åtgärder för att förvaringen ska vara säker. Särskilda bestämmelser gäller för förvaring av diesel och andra brandfarliga varor.

Förvaring av brandfarliga varor

För diesel och andra brandfarliga varor gäller flera lagar:

  • Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor
    Tar främst sikte på att hantering/förvaring skall ske så att skaderisken genom brand och explosion skall bli liten.
  • Miljöbalken
    Syftar till att hantering/förvaring skall ske på sådant sätt att skador på miljön inte uppkommer till exempel genom utläckande dieselolja.
  • Plan- och Bygglagen
    Kräver i vissa fall bygglov. Vid bygglovsprövningen bedöms främst om lokalisering t ex av cisterner är lämplig bl a med hänsyn till olägenheter för omgivningen.

Läs mer på Stadsbyggnadskontorets hemsida om brandfarlig vara.

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Förvaring av kemikalier hos företag

I en verksamhet används oftast en större mängd kemikalier än till exempel i hemmet. Kemikalierna är ofta farliga. Därför behöver förvaringen av kemikalier vara säker så att vår hälsa eller miljö inte kan påverkas.

Farliga kemiska produkter ska förvaras så att skador förebyggs. Det är upp till den ansvarige på företaget att lösa så att förvaringen sker på ett betryggande sätt. Kemikalier ska alltid förvaras så att de är svåråtkomliga för barn och väl åtskilda från produkter som är tänkta att ätas/drickas. Tillståndspliktiga produkter ska förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem.

Observera att Räddningsverket och Räddningstjänsten har tillsyn över brandfarliga, oxiderande och explosiva kemiska produkter.
För bestämmelser hur kemikalier med dessa egenskaper ska förvaras se Räddningsverkets hemsida eller kontakta din lokala räddningstjänst. Se även information om förvaring av brandfarliga varor.

Regler om förvaring av hälsofarliga kemiska produkter på arbetsplatsen finns även i Arbetsmiljöverkets bestämmelser om farliga ämnen.
För mer information se Arbetsmiljöverkets hemsida. 

År 2003 antog miljönämnden i Lund en policy för lagring av kemikalier och lagring i cisterner. Policyn har tagits fram i ett länsövergripande projekt så att kemikalielagring ska ske på samma sätt i hela Skåne. 

Förvaring av kemikalier i butik

Farliga kemiska produkter ska förvaras så att skador förebyggs. Det är upp till den ansvarige på företaget att lösa så att förvaringen sker på ett betryggande sätt. I butiker är det till exempel viktigt att förvara produkterna så att barn inte kan komma åt dem, särskilt om förpackningarna är små och lätta att hantera. Produkterna ska förvaras avskilt från livsmedel.

Tillståndspliktiga produkter ska förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem.

Mer information kan du också läsa på Kemikalieinspektionens hemsida.

Observera att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Räddningstjänsten har tillsyn över brandfarliga, oxiderande och explosiva kemiska produkter.
För bestämmelser hur kemikalier med dessa egenskaper ska förvaras se MSB hemsida, eller kontakta din lokala räddningstjänst.

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se