Bekämpningsmedel

Kemisk bekämpning ska vara behovsanpassad. Hanteringen ska ske utan risk för människors eller djurs hälsa, grundvattenförorening och miljön i övrigt. Det är den som sprider bekämpningsmedel som är ansvarig för att gällande regler följs.

Detta gäller för bekämpningsmedel inom lantbruk

Växtskyddsmedel och biocider

Bekämpningsmedel delas in i växtskyddsmedel och biocider.

Växtskyddsmedel används för att skydda växter och växtprodukter mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter. Exempel på växtskyddsmedel är preparat för att bekämpa oönskad vegetation, t.ex. ogräsättika och Roundup samt preparat för mossbekämpning.

En biocid definieras som ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel som är avsett att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Exempel på biocidprodukter är träskyddsmedel, myggmedel, råttbekämpningsmedel och båtbottenfärger.

Lagstiftning

Bestämmelser om bekämpningsmedel finns i förordningen (SFS 2014:425) om bekämpningsmedel. Föreskrifter har tagits fram för att förtydliga kraven i förordningen bland annat föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel och föreskrifter (SJVFS 2015:49) om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel.

Förbud

Växtskyddsmedel får inte användas på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete.

Klasser

Växtskyddsmedel är indelade i tre klasser: klass 1, 2 och 3. Klass 1 och 2 får endastanvändas för yrkesmässigt bruk och kräver särskilt användningstillstånd medan klass 3 även får användas av privatpersoner. Länsstyrelsen anordnar på uppdrag av Jordbruksverket utbildningar för användningstillstånd.

Godkända preparat

För att ett kemiskt bekämpningsmedel ska få användas måste det vara godkänt av kemikalieinspektionen. En förteckning av godkända preparat finns i bekämpningsmedelsregistret på Kemikalieinspektionens hemsida. Där finns också information om preparat som inte längre är registrerade.

Åtgärder vid olycka

Det är den som utför växtskyddsarbetet som är skyldig att känna till hur man ska agera vid ett olycksfall. För att kunna agera tillräckligt snabbt behöver du vara påläst innan olyckan sker. Tänk på följande:

 • Vid olyckor då en större mängd växtskyddsmedel läckt ut eller kan befarasläcka ut, ska räddningstjänsten och den kommunala nämnden omedelbart underrättas.
 • Om det finns anledning att misstänka att ett markområde blivit förorenat av växtskyddsmedel i sådan omfattning att egendomsskada kan befaras, ska områdets ägare eller nyttjanderättshavare snarast underrättas.
 • Om vattentäkt, grundvatten eller en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av växtskyddsmedel, ska områdets ägare eller nyttjanderättshavare och den kommunala nämnden snarast underrättas.

Dokumentation

Den som yrkesmässigt använder växtskyddsmedel ska dokumentera varje användning av växtskyddsmedel och ange vilka skyddsavstånd som har hållits vid spridning som sker utomhus, vilka övriga försiktighetsåtgärder till skydd mot miljöpåverkan som har vidtagits vid spridning samt i vilket syfte växtskyddsmedlet har använts. Mer information om hur dokumentationen ska ske finns i föreskrifter (SJVFS 2015:49) om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel.

Information till allmänheten

Den som avser att sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt med undantag för åkermark ska senast en vecka före spridningen informera om den på väl synliga anslag. Informationen ska lämnas på anslag av minst A5-format av väderbeständigt material. Anslagen ska innehålla

 • karta eller annan beskrivning av spridningsområdets läge och areal
 • kontaktuppgifter till den som ska sprida växtskyddsmedel samt i förekommande fall till den för vars räkning spridningen ska ske
 • syftet med spridningen
 • växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer med upplysning om verksamt ämne
 • beskrivning av spridningsmetod
 • beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.

Anslagen ska sitta kvar minst en månad efter spridningen.

Påfyllning och rengöring

Utspädning, blandning och påfyllning av växtskyddsmedel samt utvändig rengöring av utrustning som används för spridning av växtskyddsmedel, ska ske på en plats som är lämplig för ändamålet. Sådan hantering får inte ske på vägområden, samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, eller på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material på vilka det inte finns möjlighet till uppsamling av växtskyddsmedlet.

Vid utspädning, blandning och påfyllning av växtskyddsmedel utomhus samt utvändig rengöring utomhus av utrustning som används för spridning av växtskyddsmedel, ska ett skyddsavstånd på minst 30 meter hållas till öppna diken, dagvattenbrunnar, dräneringsbrunnar, dricksvattenbrunnar samt till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant. Sker hanteringen på yta där det finns möjlighet till uppsamling av växtskyddsmedel, på biobädd eller på annan plats med motsvarande funktion kan skyddsavståndet minskas till minst 15 meter.

Förvaring

Växtskyddsmedel som används i yrkesmässig spridning ska lagras i ett låsbart, invallat utrymme eller invallad behållare, med möjlighet till uppsamling av läckage eller spill.

Underhåll av spruta

Utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska vara i gott skick, lämplig för ändamålet och väl kalibrerad. En god hjälp för att uppnå detta är att regelbundet låta göra en funktionstest. I ett sådant framkommer de brister som är svårt att upptäcka själv, till exempel spridningsjämnhet, om manometern visar fel och om omrörningen är tillräcklig. Även om funktionstest görs regelbundet är det viktigt med underhåll av sprutan mellan testningstillfällena.

All utrustning för spridning av växtskyddsmedel ska vara funktionstestad för att få användas. Därefter ska nytt test ske vart 3:e år. Jordbruksverket utformar hur obligatoriska funktionstest ska ske i Sverige samt bestämmer vilka spruttyper som får undantas från krav på funktionstest.

Skyddsavstånd

Den som sprider växtskyddsmedel är ansvarig för bekämpningen inte orsaka skada eller påverkan omgivningen negativt. Du ska alltid hålla de skyddsavstånd till omgivningen som behövs för att förhindra att omgivningen utsätts för bekämpningsmedel genom marktransport eller vindavdrift.

Den som sprider växtskyddsmedel utomhus ska hålla följande minsta skyddsavstånd.

 • 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar
 • 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant
 • 12 meter till dricksvattenbrunnar

Utöver de fasta skyddsavstånden ska den som yrkesmässigt sprider växtskyddsmedel utomhus även bestämma och hålla skyddsavstånd till vattentäkter, sjöar och vattendrag och omgivande mark. Skyddsavstånden ska anpassas efter omständigheterna på platsen för spridningen, varvid särskild hänsyn ska tas till

 • på platsen för spridning rådande temperatur, vindförhållanden och övriga väderförhållanden
 • det avsedda spridningsområdets utbredning i vindriktningen
 • växtskyddsmedlets egenskaper
 • omgivningens känslighet för medlet samt
 • den använda spridningsmetodens precision.

På Säkert växtskydds hemsida finns ett verktyg (Hjälpredan) som hjälper dig att bestämma vilket anpassat skyddsavstånd du behöver lämna när du sprutar. Hjälpredan har tagits fram av bland annat Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

Hälpredan

Anmälan

Anmälan till miljönämnden ska göras vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel på

 • vägområden, för att förhindra spridning av främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat
 • banvallar
 • inom områden med en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Användning av växtskyddsmedel på områden som nämnts ovan får påbörjas tidigast 4 veckor efter det att anmälan har gjorts om miljönämnden inte bestämmer något annat.

Anmälan/Ansökan om att använda växtskyddsmedel

Ansökan

Ansökan om tillstånd från miljönämnden krävs för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel på:

 • tomtmark för flerfamiljshus
 • gårdar till skolor och förskolor
 • lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • inom vattenskyddsområde.

Anmälan/Ansökan om att använda växtskyddsmedel

Avgift

För handläggning av anmälan eller ansökan enligt SFS 2014:425 tar miljönämnden ut en fast avgift på 2200 kronor.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/bekampningsmedel