Hygienlokaler

Yrkesmässig hygienisk verksamhet såsom fotvård, frisör, tatuerare, akupunktur och massage med mera omfattas av miljöbalkens regler och Socialstyrelsens allmänna råd.

Kontakta gärna miljöförvaltningen redan när verksamheten planeras för information om hygien och lokalens inredning. För en del av verksamheterna krävs en anmälan till miljöförvaltningen.

Anmälningspliktiga verksamheter får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Vem behöver anmäla?

  • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta* genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, sprutor, lansetter, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

    Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Solarier (i enlighet med strålskyddslagen).

Anmälan om hygienisk verksamhet

Anmälan om solarieverksamhet

Följande verksamheter är inte anmälningspliktiga:

  • Yrkesmässig hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta* så som hårvård, manikyr/pedikyr, massage och annan kroppsvård, skönhetsbehandling och hudvård och zonterapi.
  • Rakning med kniv och hyvel, eftersom avsikten med behandlingen inte är att penetrera huden.
  • Diatermi, eftersom risken för blodsmitta* är minimal då hårsäcken bränns bort.
  • Laserbehandling, eftersom det inte kan medföra risk för blodsmitta*.
  • Verksamheter där håltagning (till exempel av öron) enbart sker med sterilt smycke som sitter i en engångskassett och där smycket inte vidrörs med händerna, eftersom risken för blodsmitta* är minimal

* Med blodsmitta menas smittämnen som överförs med blod till en annan persons blod, direkt eller via slemhinna. Smittämnet kan ge upphov till infektion hos mottagaren. Exempel är hepatit B- och C-virus samt HIV-virus.

Egenkontroll

Du som driver en hygienisk verksamhet har ett ansvar att fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet. Egenkontrollen är till för att du som verksamhetsutövare i tid ska upptäcka eventuella risker samt brister i dina rutiner. Därigenom minskar du riskerna för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till dina kunder.

Avfall

Verksamhetens stickande och skärande avfall till exempelkanyler, nålar och skalpellblad ska hanteras med stor försiktighet. Avfallet ska hanteras separat som riskavfall och kan till exempel lämnas till Skånetransport.

Lysrör, batterier och färgrester som klassas som farligt avfall ska hanteras separat och tas om hand på särskilt sätt. Du som verksamhetsutövare kan även själv transportera ditt farliga avfall till SYSAV i Malmö. För att få göra detta krävs tillstånd eller anmälan hos Länsstyrelsen i Skåne. Apoteket tar inte emot avfall från verksamheter.

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post:miljoforvaltningen@lund.se