Hygienlokaler

Yrkesmässig hygienisk verksamhet, såsom fotvård, frisör, tatuerare, akupunktur, massage med mera, omfattas av miljöbalkens regler och Socialstyrelsens allmänna råd.

Kontakta gärna miljöförvaltningen redan när verksamheten planeras för att få information kring hygien och lokalens inredning.

För en del verksamheter krävs en anmälan till miljöförvaltningen. Anmälningspliktiga verksamheter får påbörjas tidigast 6 veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Vem behöver anmäla?

Anmälningsplikten har att göra med om det finns risk för blodsmitta genom den behandling som utförs. Med blodsmitta menas smittämnen som överförs med blod till en annan persons blod, direkt eller via slemhinna. Smittämnet kan ge upphov till infektion hos mottagaren. Exempel är hepatit B- och C-virus samt hiv.

Verksamheter som behöver anmälas till miljöförvaltningen:

  • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, sprutor, lansetter, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänheten, eller som annars används av många människor.
  • Solarier (i enlighet med strålskyddslagen).

Anmälan om hygienisk verksamhet

Anmälan om solarieverksamhet

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga

  • Yrkesmässig hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta, såsom hårvård, manikyr/pedikyr, massage och annan kroppsvård, skönhetsbehandling, hudvård och zonterapi.
  • Rakning med kniv och hyvel, eftersom avsikten med behandlingen inte är att penetrera huden.
  • Diatermi, eftersom risken för blodsmitta är minimal då hårsäcken bränns bort.
  • Laserbehandling, eftersom det inte kan medföra risk för blodsmitta.
  • Verksamheter där håltagning (till exempel av öron) enbart sker med sterilt smycke som sitter i en engångskassett, och där smycket inte vidrörs med händerna, eftersom risken för blodsmitta då är minimal.

Egenkontroll ska göras

Du som driver en hygienisk verksamhet har ett ansvar att fortlöpande planera och kontrollera din verksamhet. Egenkontrollen är till för att du som verksamhetsutövare i tid ska upptäcka eventuella risker samt brister i dina rutiner. Därigenom minskar du risken för att sprida smitta, allergi och andra olägenheter till dina kunder.

Avfall behöver hanteras

Verksamhetens stickande och skärande avfall, till exempel kanyler, nålar och skalpellblad, ska hanteras med stor försiktighet. Avfallet ska hanteras separat samt som riskavfall, och kan till exempel lämnas till Skånetransport.

Lysrör, batterier och färgrester som klassas som farligt avfall ska hanteras separat och tas om hand på särskilt sätt. Du som verksamhetsutövare kan även själv transportera ditt farliga avfall till Sysav i Malmö. För att få göra detta krävs tillstånd eller anmälan hos Länsstyrelsen Skåne. Apoteket tar inte emot avfall från verksamheter.

Behöver du mer information?

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se